Ur SLU:s kunskapsbank

Nytt projekt ska utveckla beslutsstöd för minskad övergödning

Senast ändrad: 02 maj 2022
Logotyp för Rich Waters, illustration.

SLU deltar i ett nystartat EU-projekt som leds av Vattenmyndigheten. Målet är att ta fram ett beslutsstöd för att minska fosforläckaget. Bland annat utvecklar vi ett program som lantbrukarna själv kan använda för att se hur olika odlingsåtgärder påverkar läckaget.

Vattendirektivet införs i hela Sverige

EU:s vattendirektiv ställer stora krav på åtgärder för att vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. Detta gäller inte minst inom jordbruket. Att hitta de platser där behovet av åtgärder är som störst och sätta in lämpliga motåtgärder är grunden för ett effektivt åtgärdsarbete. Det nystartade projekt Rich Waters har målet att bidra till att effektivisera åtgärdsarbetet med att genomföra Vattendirektivets åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt, men även för hela Sverige. Det är ett så kallat Life Integrated Project som ska pågå i 7,5 år. Det finansieras av EU men får medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten. Vi är en av många partners i projektet som drivs av Vattenmyndigheten i norra Östersjöns vattendistrikt.

Vår roll i projektet är att ta fram kunskap och utveckla beslutsstöd för åtgärder inom lantbruket för att minska näringsläckaget. Bland annat handlar det om att identifiera jordar som är särskilt känsliga för fosforläckage. I tidigare studier har man kunnat visa på ett samband mellan mängden löslig fosfor i marken, och därmed risk för fosforläckage, och markens förmåga att binda fosfor. Bindningsförmåga och löslighet hänger nära samman med markens grad av fosformättnad. I projektet utgår vi från halterna av fosfor, järn och aluminium som bestämts genom extraktion med ammoniumlaktat (AL-metoden) för att undersöka sambanden mellan markens bindningskapacitet och fosformättnadsgrad med transport av löst fosfor i olika jordar. Dessa resultat kommer att användas som underlag för utvecklingen av beslutsstödet. Fördelen med att basera beslutsstödet på ammoniumlaktatextraktioner är att det är den standardmetod som används i Sverige vid markkartering.

Lantbrukarna ska själva kunna kontrollera dräneringsvattnet

I projektet kommer vi också att ta fram ett verktyg för egenkontroll som lantbrukaren kan använda för att i realtid följa vattenkvaliteten i gårdens dräneringssystem. Det här kan ge ökad förståelse för hur vattenkvaliteten varierar med väderlek och odlingsåtgärder, vilket i sin tur kan skapa möjligheter för lantbrukaren att själv hitta lösningar för att minska läckaget av växtnäring från gården. Verktyget ska testas på en gård där också andra projekt inom Rich Waters kommer att genomföras.

Du kan läsa mer om projektet på http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/Pages/default.aspx


Kontaktinformation


Katarina Kyllmar, Forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
katarina.kyllmar@slu.se, 018-672597

Karin Blombäck, kontaktperson för SLU Vattennav 
Institution för mark och miljö, SLU
karin.blomback@slu.se, 018-67 12 63