Ur SLU:s kunskapsbank

Utlakningsförsök ger kunskap om åtgärder för minskat näringsläckage

Senast ändrad: 02 maj 2022

Vi har länge studerat odlingsåtgärders påverkan på vattenmiljön i specialdränerade rutförsök. Det första försöket anlades på Lanna försöksstation redan på 1970-talet och följdes sedan av försök på andra platser. Resultaten ger kunskapsunderlag för regelverk och rådgivning för ökat växtnäringsutnyttjande och minskad utlakning. De senaste tio årens resultat från utlakningsförsöken i Halland finns nu i en rapport, sammanställd på initiativ av försöksvärden Hushållningssällskapet.

Utlakningsförsöken är unika på det sättet att de möjliggör vetenskaplig utvärdering av odlingsåtgärders effekt på dräneringsvattnets kvalitet under verkliga förhållanden. Genom att använda de grödor, maskiner och naturliga förutsättningar som finns ute på gårdarna kan resultaten snabbt omsättas till praktisk rådgivning, t ex inom rådgivningsprogrammet Greppa näringen. Resultaten är också betydelsefulla för kvalitetssäkring av de nationella beräkningar som görs av utlakning från Sveriges åkermarker inom miljömålsuppföljningar m.m.

Första försöken startades på 70-talet

Det första försöket anlades på Lanna försöksstation redan på 1970-talet och följdes sedan under 80-90-talen av försök vid Lönnstorps försöksstation i Skåne, Mellby och Lilla Böslid i Halland, Fotegården i Västergötland och Bornsjön i Sörmland. Nyligen gjordes en resultatsammanställning tillsammans med Hushållningssällskapet för de senaste 10 årens studier i utlakningsförsöken i Halland, där många försök finns samlade. Viktiga frågeställningar under denna period har gällt tidpunkt för stallgödselspridning, olika typer av fånggrödor och deras effekter i odlingssystemen, reducerad jordbearbetning m.m. Läs mer om frågeställningarna i den här broschyren från Hushållningssällskapet.

Långsiktiga effekter undersöks i odlingssystemen

Vissa av anläggningarna används för kortare studier där medel söks för forskning, men några ingår i SLU:s serie av långliggande försök, med anslag från Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Anläggningarna är även öppna för utvidgade undersökningar t ex av långsiktiga effekter i odlingssystemen. En studie av mer än 20 års resultat visade att fånggrödor har en stor betydelse för jordbruksmarkens inlagring av kol.

Resultaten från utlakningsförsöken har haft stor betydelse för att ta fram underlag för regelverk kring stallgödselhantering, vilket nyligen utvärderades på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Läs rapporten här.