Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod ger siffra på antalet Ölandsälgar

Senast ändrad: 12 oktober 2017
Älgko på Öland med ett GPS-halsband. Foto: Fredrik Stenbacka, SLU

Nu finns ett absolut mått på antalet älgar på Öland. Detta tack vare en vidareutveckling av en metod som bygger på DNA-analys av spillning. Spillningen samlades in av jägare under vintern 2014–2015.

SLU har räknat antalet älgar på Öland och kommit fram till att de är drygt 200 stycken. En tredjedel är tjurar och två tredjedelar kor, vilket är en vanlig fördelning bland klövdjursstammar i områden med jakt.

– Vår bästa uppskattning är att det vid analysen fanns 218 älgar på ön. Efter denna analys har det både fötts kalvar och dött individer, så siffran kan ha förändrats något, säger SLU-forskare Göran Spong, som genomfört undersökningen.

Allmänheten hjälpte till

Själva analysen gick till på så vis att jägare under vintersäsongen 2014–2015 samlade in älgspillning från hela ön. Totalt fick SLU-forskarna in cirka 600 prover. Jägarna noterade också koordinaterna för varje prov, så att forskarna kan skapa sig en bild över var älgarna befinner sig på ön.

– Det här är ett fint exempel på så kallad medborgarforskning, där frivilliga hjälper forskningen med datainsamling. I detta fall samlades proverna in av en mängd olika personer med omfattande lokal kunskap om området och älgstammen, säger Göran Spong.

Ur spillningsproverna har SLU-forskarna sedan extraherat DNA, vilket ger kunskap om individ och kön. Detta resultat sattes därefter in i en beräkningsmodell, som baserat på antalet analyserade prover och hur många olika individer som man funnit i dessa, ger en siffra på älgstammens storlek (inklusive konfidensintervall).

– Motsvarande metod har sedan flera år tillbaka använts för björninventeringen. Men det har krävts en hel del utvecklingsarbete för att få metoden att fungera även för älgspillning, både vad gäller hur proverna samlas in men också av själva DNA-analysen på laboratoriet. Klövdjurs diet gör att det finns en mängd substanser i avföringen som hämmar de kemiska reaktioner som måste ske vid amplifieringen av DNA*, säger Göran Spong.

Älgarna väljer skogen

En normal älgtäthet för Sveriges skogar brukar ligga på ungefär en älg per kvadratkilometer efter årets jakt. På Öland går det ungefär en älg per 6 kvadratkilometer, vilket betyder att ön som helhet har en ganska låg älgtäthet jämfört med resten av landet.

– Men för att det ska finnas gott om älg måste det också finnas lämpliga livsmiljöer för älgarna. Eftersom Öland har relativt lite skog, så blir tätheten i skogen ungefär likadan som i övriga Sverige. Så en sammanfattning är att i Ölands älglämpliga habitat finns det bra med älg, säger Göran Spong.

Under de senaste åren har det rapporterats om att många av Ölands älgkalvar dött unga, ibland redan efter några veckor. En förklaring kan vara brist på mat. Med en siffra på hur stor älgstammen verkligen är, öppnas nu en möjlighet att jämföra antalet älgar med fodertillgången på ön, och på så sätt få en uppfattning om älgpopulationen är stor, liten eller normal med avseende på tillgången till mat.

Projektet är en del av SLU:s miljöanalys. Resultaten presenterades för Ölands två älgjaktlag tidigare i år.

*Att amplifiera DNA är att göra många kopior av en DNA-sekvens. Metoden används för att analysera prov med små mängder DNA.

 

Fakta:

Korta fakta om mätmetoder av älgpopulationer

Älgobs: Älgjägare anger antalet timmar som de suttit i skogen och hur många och vilken typ av älg som de sett under denna tid. Utifrån dessa data kan man få fram ett index, som visar medelantalet observerade älgar per mantimme.

Älgspillningsinventering: En representativ stickprovsinventering av antalet älgspillningshögar per ytenhet. Resultatet ger en uppskattning av älgtätheten i området, antingen som ett index eller som ett absolut mått.

Flyginventering av älg: Metoden inkluderar både provytebaserad inventering och så kallad avståndsinventering. Provytebaserad inventering sker i system av inventeringsytor som omfattar minst 25 procent av den totala arealen. I avståndsmetoden flygs längs parallella linjer med jämna avstånd som täcker hela inventeringsområdet. Inventeringen ger data på antal och sammansättning av djur vid det aktuella inventeringstillfället.

DNA-analys av älgspillning: Ger kunskap om individ, kön och älgstammens storlek.

Läs mer på: www.slu.se/algforvaltning

Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se