Ur SLU:s kunskapsbank

Rödlistan 2020: Östersjötumlaren en av 470 rödlistade arter i havsmiljön

Senast ändrad: 15 juni 2020
Östersjötumlare. Foto.

Havsmiljön är utsatt för stora och snabba förändringar. I SLU Artdatabankens rödlista för 2020 finns totalt 470 arter som är starkt knutna till havsmiljön. Några av dessa är Östersjötumlare, ål, havsnejonöga och ejder. För mer än hälften av havets rödlistade arter råder kunskapsbrist.

Av de marina arter som finns med på listan för 2020 bedöms 173 vara hotade. Tjugo arter klassas som akut hotade, bland dem Östersjötumlaren och ål. Flertalet av arterna rödlistas på grund av att deras utbredningsområden minskat.

Bland de arter för vilka läget försämrats de senaste fem åren finns urtidsfisken havsnejonöga, ålgräs, torsk och flera arter av märlkräfta. Även många havslevande fåglar har det tufft och bland annat har strandskata, fiskmås, havstrut och kricka nu satts upp på rödlistan. Bland havsstrandväxterna klassas glasörten som nära hotad.

Men det finns också ljuspunkter. Situationen för utter och havsörn har till exempel förbättrats tack vare minskade utsläpp av miljögifter, och fiskarten sjurygg är inte längre rödlistad.

I Östersjön är det många samspelande faktorer som påverkar arternas tillstånd. Bland dessa kan nämnas övergödning, fiske, miljögifter och olika typer av fysisk påverkan eller störning av livsmiljöer.

Artdatabankens experter konstaterar också att vi vet mycket mindre om livsmiljöerna i havet än om miljöerna på land. Av de rödlistade arterna i havet är mer än hälften placerade i kategorin kunskapsbrist, vilket innebär att det saknas tillräcklig kunskap för att bedöma dessa arters status.

Text: Ann-Katrin Hallin.

Östersjötumlare. Foto.
Östersjötumlare utgör en egen population av arten tumlare och är en av de mest hotade populationerna av större djur i Sverige. Siffrorna är osäkra, men det uppskattas bara finnas cirka 500 individer av tumlare i Östersjön. Foto: Maria Ovegård, SLU.
Ejder. Foto.
Ejderpopulationen har minskat kraftigt under de senaste decennierna och flyttas från kategorin Sårbar till Starkt hotad i rödlistan 2020. Foto: Maria Ovegård, SLU.
Nejonöga på fisk. Foto.
Havsnejonögat har gått från att vara nära hotad till starkt hotad. Havsnejonögat börjar sitt liv i sötvatten, vandrar ut i havet och återvänder sedan till sötvatten för att föröka sig. Foto: Baldwin Thorvaldsson, SLU.
Nejonögats mun. Foto.
Nejonögon livnär sig som parasiter på andra fiskar. Istället för käkar har nejonögat en rund sugskiva klädd med små, vassa tänder. Saliven innehåller ett ämne som hindrar värdfiskens blod från att stelna. Foto: Baldwin Thorvaldsson, SLU.
Glasört. Foto.
På svenska havsstränder hotas den vilda glasörten av den invasiva växten kotula. Foto: Mora Aronsson, SLU.