Ur SLU:s kunskapsbank

Brister i etiska prövningar av svenska djurförsök

Senast ändrad: 28 oktober 2021
Laboratorieråttor i bur

Djur spelar en viktig roll i vetenskaplig forskning och i Sverige användes enligt den senaste EU-statistiken 274 655 djur i försök under 2018. Enligt gällande lagstiftning måste alla försök som involverar djur prövas i en djurförsöksetisk nämnd innan försöket startar. Den etiska prövningen genomförs för att säkerställa att inga djur används i onödan, att så få djur som möjligt används, och att djuren inte utsätts för mer lidande än vad som är absolut nödvändigt, samt att nyttan med försöket är motiverat ur samhällssynpunkt.

Den etiska prövningen är dock komplicerad, och forskning har tidigare påtalat ett flertal brister. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i en pilotstudie analyserat 18 slumpmässigt utvalda ansökningar som skickats in till de etiska nämnderna i Sverige under 2017. Brister konstaterades inom tre övergripande områden: rättssäkerheten, den etiska vägningen av nytta mot lidande, samt i uppdraget att minimera antalet djur och djurens lidande. Studien visar också på skillnader mellan svensk och europeisk lagstiftning, och bristande överensstämmelse mellan lagkrav och den etiska prövningens ansökningsblankett.

Forskargruppen välkomnar en översyn av den svenska djurförsöksetiska prövningen, för att säkerställa rättssäkerheten och djurens välfärd, och för att upprätthålla allmänhetens förtroende för forskning som involverar djur. Forskarna ser också att en översyn behövs för att nämndledamöter lättare ska kunna utföra sitt uppdrag korrekt, samt att utbildningen av nämndledamöter återupptas

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani11030708

Referens

Jörgensen, S.; Lindsjö, J.; Weber, E.M.; Röcklinsberg, H. Reviewing the Review: A Pilot Study of the Ethical Review Process of Animal Research in Sweden. Animals 2021, 11, 708.