Ur SLU:s kunskapsbank

Resistenta bakterier vanligt på thailändska grisgårdar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Antibiotikaresistens är ett allt större problem globalt. Olämplig användning av antibiotika inom animalieproduktionen är en bidragande orsak till den ökande resistensen, vilket är särskilt förekommande i länder där användning av och tillgänglighet till antibiotika är oreglerad.

I den här studien, som utfördes av forskare och studenter från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt och kollegor från Thailand, intervjuades 52 grisproducenter i nordöstra Thailand om hur djurhälsan och antibiotikaanvändningen såg ut inom deras produktion. Tjugofem av gårdarna klassades som småskaliga och 27 var medelstora. Förutom intervjuer togs även gödselprover från tre friska suggor per gård. Från proverna odlades E. coli-bakterier fram som sedan analyserades för antibiotikaresistens.

Antibiotika användes på alla gårdarna i studien men de medelstora gårdarna tillsatte antibiotika till grisfodret i större utsträckning. Nästan alla suggor bar på bakterier som var resistenta mot minst en sorts antibiotika. Multiresistenta bakterier (resistenta mot minst tre olika antibiotikaklasser) förekom hos 74 % av suggorna på de småskaliga gårdarna och hos 89 % av suggorna på de medelstora gårdarna.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13756-017-0233-9

Referens

Ström G., Halje M., Karlsson D., Jiwakanon J., Pringle M., Fernström L.-L., Magnusson U. 2017. Antimicrobial use and antimicrobial susceptibility in Escherichia coli on small- and medium-scale pig farms in north-eastern Thailand. Antimicrobial Resistance & Infection Control 6: 75.


Kontaktinformation

Gunilla Ström
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: 018-671182
E-post: gunilla.strom@slu.se