Ur SLU:s kunskapsbank

Skillnader i immunförsvaret hos parasittoleranta getter

Senast ändrad: 18 maj 2021
Get

Infektioner med parasitära maskar i mage och tarm är ett av de största djurhälsoproblemen inom får- och gethållningen världen över. Resistensutveckling mot avmaskningsmedel ses därför som ett allvarligt hot mot djurhälsan och i arbetet med framtida strategier för parasitkontroll undersöks om man genom avel kan ta fram djur som är naturligt toleranta mot maskinfektioner.

Med målet att utveckla avelsprogram för masktoleranta getter samarbetar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet med kollegor i västindiska Guadalupe. Gruppen har undersökt skillnader i hur löpmagens slemhinna hos masktoleranta och mottagliga kreolska getter reagerar på angrepp från fårens farligaste parasit, Haemonchus contortus (stora magmasken). Genom att studera arvsmassan i slemhinneprov med så kallad heltranskriptomanalys hoppas forskarna kunna öka kunskapen om varför vissa djur tål maskinfektioner bättre.

Studien visade att vissa delar av immunförsvaret aktiveras tidigare hos naturligt toleranta djur och att proteinet TGF-beta-1 kan spela en viktig roll, men också att stora delar av immunförsvaret är relativt lika hos mottagliga och toleranta djur. Metoden som användes visar stor potential för att upptäcka när olika delar av magslemhinnans immunförsvar aktiveras under infektionen men ytterligare forskning behövs för att förstå hur skillnaderna påverkar masktolerans hos getterna.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13567-020-00768-y

Referens

Dynamic transcriptomic changes of goat abomasal mucosa in response to Haemonchus contortus infection. Hadeer M. Aboshady, Nathalie Mandonnet, Yoann Félicité, Julien Hira, Aurore Fourcot, Claude Barbier, Anna M. Johansson, Elisabeth Jonas and Jean‑Christophe Bambou. Vet Res (2020) 51:44.


Kontaktinformation

Elisabeth Jonas, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
elisabeth.jonas@slu.se, 018-67 19 53, 072-534 83 97