Ur SLU:s kunskapsbank

Antibiotikaanvändning i svenska grisbesättningar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Utbredd antibiotikaanvändning kan ge resistens hos bakterier och göra substanser overksamma, något som utgör ett allvarligt globalt hot mot djurs och människors hälsa. För att hitta strategier som kan minska antibiotikaanvändningen inom grisproduktionen kartlades användningen i 60 svenska grisbesättningar under ett år av forskare från SVA och SLU.

Den åldersgrupp som fick flest behandlingar var nyfödda grisar fram till avvänjning. Bensylpenicillin var den mest använda antibiotikatypen, och det var vanligast att behandla med injektionspreparat. För avvanda grisar var oral behandling med tylosin vanligast. Individuella behandlingar dominerade, men gruppbehandlingar förekom och var vanligast hos avvanda grisar. Andelen behandlingar varierade stort mellan besättningarna, där ett fåtal besättningar stod för majoriteten av behandlingarna.

Sammanfattningsvis visar studien att antibiotikaanvändningen i svenska grisbesättningar generellt är låg men att en minskning är möjlig i vissa besättningar. Riktade åtgärder i dessa och fokus på åtgärder under smågrisperioden är troligen effektivaste vägen för att ytterligare minska antibiotikaanvändningen.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2015.07.005

Referens

Marie Sjölund, Annette Backhans, Christina Greko, Ulf Emanuelson, Ann Lindberg. Antimicrobial usage in 60 Swedish farrow-to-finish pig herds. 2015. Preventive Veterinary Medicine, Volume 121, Issues 3–4, 1 October 2015, Pages 257–264


Kontaktinformation

Annette Backhans
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar                                                        

Telefon: 018-672912
E-post: annette.backhans@slu.se