Ur SLU:s kunskapsbank

Överlever fler smågrisar om suggan begränsas vid grisningen?

Senast ändrad: 26 augusti 2019

Mycket görs för att minska antalet smågrisar som dör under diperioden, men hög dödlighet är fortfarande ett bekymmer i svenska smågrisbesättningar. I en SLU-studie jämfördes smågrisdödligheten i två typer av grisningsboxar. I det ena systemet var suggan helt lösgående. I det andra begränsades suggans rörlighet (instängning) under grisning och de första tre dagarna av diperioden.

Generell begränsning av suggan vid grisningen är inte tillåtet i Sverige och försöket utfördes med dispens.

I medeltal överlevde 0,4 fler grisar per kull fram till avvänjningen om suggan begränsades tillfälligt i samband med grisningen, jämfört med om hon var lös. Suggans ålder hade dock betydelse för begränsningens effekt. För unga moderdjur registrerades ingen skillnad i smågrisdödlighet mellan boxtyperna. För medelålders suggor innebar den tillfälliga begränsningen lägre smågrisdödlighet under hela diperioden. För äldre suggor reducerades smågrisdödligheten dag 0-3, men när suggorna därefter släpptes lösa ökade dödligheten p.g.a. klämning/trampning. Eftersom ökad instängning av suggor inte är i linje med trenden i samhället behövs ytterligare forskning och utveckling för att reducera smågrisdödligheten i system med lösgående suggor.

Referenser

Olsson A-C, Botermans J, Englund J.-E, 2019. Piglet mortality – A parallel comparison between loose-housed and temporarily confined farrowing sows in the same herd. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 4702.

Olsson A-C, Botermans J, Englund J-E, 2019. Smågrisdödlighet- en parallell jämförelse mellan två boxsystem i kombination med optimala skötselrutiner. LTV-fakultetens Faktablad 2, 1–4.

Länkar

https://doi.org/10.1080/09064702.2018.1561934

https://pub.epsilon.slu.se/16039/1/Olsson_et_al_190329.pdf