Ur SLU:s kunskapsbank

Bakteriekulturer i våm och träck påverkas av våmacidos

Senast ändrad: 27 december 2021

Högproducerande mjölkkor utfodras ofta med mycket spannmål för att möta deras höga energibehov. Den stora mängden spannmål kan dock påverka både hälsa och mjölkproduktion negativt genom att orsaka våmacidos, ett sjukdomstillstånd där våmmens pH sjunker under det normala.

Vid lindriga fall av våmacidos ses minskat foderintag och låg fetthalt i mjölken, och i allvarligare fall ses diarré och kraftigt försämrat allmäntillstånd. Sjukdomen kan vara svår att diagnostisera. Metoden som används är pH-mätning i våmmen, ett invasivt ingrepp som ofta inte ger ett tydligt svar.

För att hitta en välfungerande diagnosmetod har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med danska och kanadensiska kollegor undersökt hur lindrig våmacidos påverkar bakteriefloran i våmmen och träcken. Lindrig våmacidos inducerades hos högmjölkande Holstein-kor med hjälp av en spannmålsrik diet och prover togs från våmvätska och träck från att symptom utvecklats. Bakteriefloran analyserades med så kallad MiSeq Illumina-sekvensering.

Resultaten visade att lindrig våmacidos minskade artrikedom och stabiliteten i bakteriefloran, och resulterade i tydligt skilda bakteriekulturer i våm och träck. Studien gav värdefull information om effekterna av lindrig våmacidos men forskarna kunde inte hitta någon specifik bakterieflora i träck som kan användas för tidig upptäckt av sjukdomen.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1007/s00248-017-0940-z

Referens

Plaizier, J.C., Li, S., Danscher, A.M. et al. Changes in Microbiota in Rumen Digesta and Feces Due to a Grain-Based Subacute Ruminal Acidosis (SARA) Challenge. Microb Ecol (2017) 74: 485-495.