Ur SLU:s kunskapsbank

Dikalvsproduktion på skogsbeten

Senast ändrad: 01 september 2020
Kor betar i skogslandskap, foto.

Allmänningar har historiskt sett använts både för bete med tamboskap och för att hämta ved och virke. I Norge släpper många lantbrukare fortfarande ut sina betesdjur på allmänningarna, samtidigt som det bedrivs skogsbruk. De mjölkkor som brukade gå här har med tiden ersatts med dikor av köttras.

I ett norskt doktorandprojekt undersöktes hur dikor och deras kalvar fungerar vid bete i skogsdominerade områden. Bland annat studerades djurens tillväxt under betesperioden.

I en allmänning med låg beläggningsgrad (0,04 kor per hektar) ökade kor av den lätta köttrasen hereford 24 kg i vikt under betessäsongen. Kor av tunga köttraser, främst charolais, tappade i stället 9 kg under samma period. I en allmänning med hög beläggningsgrad (0,16 kor per hektar) tappade kor av både lätt och tung köttras vikt under betessäsongen. Inom ras såg man att kor som hade hög vikt vid betessläppningen tappade mer i vikt under betessäsongen. Kor som hade lägre hull vid betessläppningen ökade i vikt under säsongen.

Kalvarna växte bättre under betessäsongen där beläggningsgraden var låg (96 kg) än där den var hög (73 kg), men det fanns ingen effekt av ras på kalvtillväxten.

Resultaten visar att det är möjligt att få en acceptabel tillväxt på nötkreatur som betar i skogsområden om inte beläggningsgraden är för hög.

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141319303609

Länk till avhandlingen

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2631652

Referens

Tofastrud M, Hessle A, Rekdal Y, Zimmermann B. 2020. Weight gain of free-ranging beef cattle grazing in the boreal forest of south-eastern Norway. Livestock Science 233, 103955.

Slutrapport för hela projektet

Tofastrud M, Zimmermann B, Devineau O, Hessle A, Aletengqimuke S, Dickel L, Hegnes H, Møllevold OH, Holmen Skoglund B, Spedener M. 2019. Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite. Skriftserien 35, Høgskolen i Innlandet. ISBN 978-82-8380-156-9. https://pub.epsilon.slu.se/16556/


Kontaktinformation

Anna Hessle, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
anna.hessle@slu.se, 0511-67143