Ur SLU:s kunskapsbank

Hälta i europeiska ekologiska mjölkbesättningar

Senast ändrad: 09 december 2021

Hälta är ett av de största hälsoproblemen hos mjölkkor världen över. Problemet har kraftig påverkan på både kornas välfärd och ekonomin för lantbrukarna. Då det inte görs rutinmässiga registreringar av hälta finns dock för lite kunskap om hur vanligt problemet egentligen är.

För att få en tydligare bild av problemets utbredning och för att kunna jämföra situationen i flera länder har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med kollegor i Frankrike, Spanien och Tyskland studerat hälta i ekologiska mjölkkobesättningar. Drygt 8000 kor från 210 besättningar i de fyra länderna hältbedömdes enligt välfärdsprotokollet WelfareQuality ®.

Studien visade att 18 % av de undersökta korna var halta. Frekvensen var lägst i svenska besättningar, med i genomsnitt 5 % halta kor och en spridning mellan svenska gårdar på 0-25 %. Spanska besättningar hade näst lägst frekvens med 10 % (spridning 0-27 %) och därefter kom besättningar i Tyskland med 20 % (0-79%) och Frankrike med 25 % (0-51 %). Besättningar som inte hade sina kor på bete hade högre frekvens av hälta. Problemet var också vanligare för kor av rasen Holstein, samt i större besättningar.

Resultaten visar att det finns anledning att inkludera hälta som en indikator för djurhälsa och djurvälfärd i övervakningsprogrammen för ekologiska mjölkbesättningar i Europa.

Projektet är en del av IMPRO som finansierats av EU's 7:e ramprogram (FP7).

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.12.009

Referens

Sjöström, K., Fall, N., Blanco-Penedo, I., Duval, J.E., Krieger, M., Emanuelson, U., 2017. Lameness prevalence and risk factors in organic dairy herds in four European countries. Livest. Sci. 208, 44–50. doi:10.1016/j.livsci.2017.12.009


Kontaktinformation