Ur SLU:s kunskapsbank

Vilka mikrober kon har i vommen påverkar metanproduktionen

Senast ändrad: 30 maj 2017

Metanproduktionen skiljer mellan olika kor, även om de äter samma mängd och samma typ av foder. Variationen innebär att det kan finnas en möjlighet att selektera för individer med lägre metanproduktion. Först måste det dock vara helt utrett vad de bakomliggande orsakerna till skillnaderna är, annars kan risken vara att minskad metanproduktion enbart beror på t ex lägre produktionsförmåga eller förmåga att smälta fibrer.

I en studie som utfördes på SLUs forskningscentrum Lövsta mättes metanproduktionen från 73 kor vid ett flertal tillfällen i samband med mjölkning. Korna i studien var i samma laktationsstadium och hade samma foderstat. Kor som producerade låg, medel eller hög mängd metan visade sig ha olika sammansättning av mikroorganismer i vommen, men det var ingen skillnad i deras fibersmältbarhet eller mjölkproduktion.Sammansättningen av fettsyror i vommen varierade mellan kor som producerade olika mängd metan. 

Forskningsnyhet från SLU, publicerad maj 2017

Resultaten visar att det kan vara olika typ av nedbrytningsprocess beroende på vilka grupper av mikroorganismer som finns i vommen. Hur mycket av sammansättningen av mikroorganismer som beror på arv och hur mycket som beror på miljö, dvs foder o dyl, återstår att reda ut.

Studien finansierades av Forskningsrådet FORMAS

Länk till publikation

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5313486/

Referens

Danielsson R, Dicksved J, Sun L, Gonda H, Müller B, Schnürer A, Bertilsson J. 2017. Methane production in dairy cows correlates with rumen methanogenic and bacterial community structure. Frontiers in Microbiology, 8, 1-15. Doi: https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00226


Kontaktinformation

Rebecca Danielsson, forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
rebecca.danielsson@slu.se, 018-671628