Ur SLU:s kunskapsbank

Kornas dräktighetsförluster kan minskas genom avelsåtgärder

Senast ändrad: 01 september 2021
Kor på bete, foto.

Användningen av automatiserade system för övervakning och skötsel av korna ökar. Vi har undersökt om data från systemen även kan användas inom avelsarbetet. Målet är att förbättra kornas fruktsamhet genom minskade embryo- och fosterförluster under dräktigheten.

Tidigare studier har visat att trots att cirka 90 % av insemineringarna resulterar i befruktning leder i genomsnitt bara var tredje inseminering till en livsduglig kalv. Mängden progesteron i mjölken kan redan i ett tidigt skede av dräktigheten visa om kor aborterat (kraftig sänkning i progesteronnivå) eller om embryot överlever (bestående hög progesteronnivå).

Materialet i vår studie kom från 14 svenska besättningar som använder systemet Herd Navigator. Det omfattade 330 071 progesteronregistreringar som var sammankopplade med 10 219 semineringar under 5 238 laktationer från 1 457 SRB-kor och 1 847 Holstein-kor.

Resultaten visar på en omfattande tidig embryonal förlust (1–24 dagar efter seminering), cirka 45 %. Under denna period var skillnaden inte signifikant mellan raserna, men i resten av dräktigheten hade SRB lägre förluster. Förlusterna i senare delen av laktationen ökade signifikant med ökande kalvningsnummer och med ökande mjölkproduktion. De totala förlusterna var ca 54 % för SRB och 61 % för Holstein.

Arvbarheterna för dräktighetsförlusterna var låga men jämförbara med andra fruktsamhetsegenskaper, som t.ex. kalvningsintervall.

Studien ger underlag för hur man bättre ska kunna ta hänsyn till dräktighetsförluster inom avelsarbetet och på sikt därigenom minska deras förekomst.

Studien finansierades av medel från Stiftelsen Lantbruksforskning.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2020-19385

Referens

Ask-Gullstrand P, Strandberg E, Båge R, Christensen JM, Berglund B. 2021. Genetic parameters for pregnancy losses estimated from in-line milk progesterone profiles in Swedish dairy breeds. Journal of Dairy Science 104:3231-3239.


Kontaktinformation

Britt Berglund, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
britt.berglund@slu.se, 018-67 19 73, 073-951 83 93