Ur SLU:s kunskapsbank

Nötkreatur på naturbete – var betar och gödslar de?

Senast ändrad: 25 maj 2021
ko på bete, foto.

Många naturbetesmarker är heterogena och omfattar såväl näringsrika, fuktiga och skuggiga områden som näringsfattiga delar med hög botanisk mångfald. Beteendet hos nötkreatur på denna typ av bete observerades i ett projekt som pågick i två år.

Djuren valde i första hand att beta på den mest näringsrika typen av bete. De gödslade och urinerade vanligtvis på samma plats som de betade, oavsett typ av vegetation. Detta innebär att djuren inte tycks ge upphov till någon omfattande näringstransport mellan de näringsrikare och de magrare delarna av ett naturbete, något som man tidigare befarat.

Med hjälp av inventeringar, flygfotografier och digitala kartor kartlades fem vegetationstyper på heterogena naturbetesmarker. Under observationsperioderna registrerades vilken vegetationstyp djuren betade, urinerade och gödslade på under dygnet. Vi tog också betesprover för att bestämma mängd och näringsinnehåll i de olika vegetationstyperna på betet. Beteendeobservationerna visade att djuren valde att såväl beta som urinera och gödsla på före detta vall, som hade det högsta näringsinnehållet av studiens fem vegetationstyper. Gödsel och urin fördelades generellt utifrån var djuren betade och några särskilda gödslingsområden kunde inte observeras.

Resultaten tyder på att man kan skapa stora rationella naturbeteshagar, som innefattar partier med såväl näringsfattig som näringsrik mark, utan att den biologiska mångfalden äventyras.

Länk till artikeln

Grazing and fouling behaviour of cattle on different vegetation types within heterogeneous semi-natural and naturalised pastures - ScienceDirect

Referens

Pelve M, Spörndly E, Olsson I, Glimskär A. 2020. Grazing and fouling behaviour of cattle on different vegetation types within heterogeneous semi-natural and naturalised pastures. Livestock Science 241, 104253 (open access). DOI: 10.1016/j.livsci.2020.104253


Kontaktinformation

Anders Glimskär, forskare FLK
Institutionen för ekologi, SLU
anders.glimskar@slu.se, 018-67 22 20, 076-821 96 70