Ur SLU:s kunskapsbank

Ökar gårdens uthållighet med flera djurslag?

Senast ändrad: 07 juli 2023
Kor går tillsammans med kycklingar i hage, foto.

Att ha flera djurslag kan bidra till gårdens hållbarhet och vara positivt för såväl ekonomi som miljö. En litteraturstudie inom det europeiska projektet Mixenable pekar på att en ökad diversifiering av produktionen kan vara viktig för att hantera många hållbarhetsfrågor inom dagens jordbruk. Produktion med flera djurslag kan vara en del i detta.

Det finns endast ett fåtal nyare vetenskapliga studier inom området, men de som gjorts visar att produktion med flera djurslag kan förbättra gårdens ekonomiska bärkraft, resursutnyttjande, miljövänlighet och sociala acceptans. Även djurhälsan kan påverkas positivt. Det är dock viktigt att använda lämpliga produktionsmetoder, t.ex. när det gäller antal djur per betesareal, annars kan den diversifierade produktionen i stället innebära konkurrens om betesresurser, överföring av parasiter mellan djurslag och intensivare arbetstoppar.

Utifrån litteraturstudien har vi identifierat fyra områden där det behövs ökad kunskap:

  1. Hur ser produktionen ut på gårdar med flera djurslag och hur väl är olika produktionsgrenar integrerade med varandra beträffande t.ex. beteshantering, arbetsorganisation och försäljning?
  2. Hur kan olika djurslag komplettera varandra? Det gäller särskilt artkombinationer som inte studerats så mycket, exempelvis nöt och fjäderfä. En kombination, som kan vara av intresse för svenska lantbrukare är nöt och hästar som med fördel kan sambeta då de inte har samma betesparasiter.
  3. Hur är hållbarheten i olika scenarier avseende produktionsmetoder och produktionsvillkor? Behöver befintliga metoder/modeller anpassas eller nya utvecklas?
  4. Vilka framgångsfaktorer och hinder finns för produktion med flera djurslag? Studier behövs av hela kedjan från produktion till konsumtion.

Mer kunskap kan underlätta en utveckling mot mer produktion med flera djurslag.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.102821

Länk till projektet

https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/forskning/pagaende-forskningsprojekt1/mixenable/

Referens

Martin G, Barth K, Benoit M, Brock C, Destruel M, Dumont B, Grillot M, Hübner S, Magne M-A, Moerman M, Mosnier C, Parsons D, Ronchi B, Schanz L, Steinmetz L, Werne S, Winckler C, Primi R. 2020. Potential of multi-species livestock farming to improve the sustainability of livestock farms: A review. Agricultural Systems Vol. 181.

 


Kontaktinformation

David Parsons, professor
Institutionen för växtproduktionsekologi, växtodling inriktning grovfodergrödor, SLU
david.parsons@slu.se, 090-786 87 14