Ur SLU:s kunskapsbank

Se upp med molybdenhalten i fodret

Senast ändrad: 04 mars 2019

Molybden kan tillsammans med koppar bilda komplex i vommen hos idisslare, vilket försvårar deras tillgodogörande av koppar. Höga molybdenvärden i fodret innebär därmed risk för mer eller mindre akut kopparbrist. Kopparbrist kan yttra sig som försämrad produktion, dålig fruktsamhet, håravfall m.m.

Gränsvärdet för molybden i foder anges i litteraturen till 3–5 mg per kg ts och för kvoten koppar/molybden anges
gränsvärdet 2–3.

Grödans upptag av molybden beror på flera faktorer. Förutom markförhållanden som pH-värde och fuktighet är den viktigaste faktorn jorden som grödan odlas i. Höga halter i marken beror normalt på vilket modermaterial som jorden bildats ur. För att ta fram en så kallad riskkarta gjorde vi jämförelser mellan molybdenhalter i grovfoderprover och tre nationella kartunderlag. Kartunderlagen är från ”Tillståndet i svensk åkermark” (Naturvårdsverket Rapport 6349), Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) Biogeokemiska karta samt SGU:s Geofysiska gammastrålningskartläggning. Analysvärdena på grovfodret är placerade med hjälp av postnummer. Kartan kan användas för att avgöra vilka analyser man bör ta på sitt grovfoder. Om markerna ligger inom ett riskområde är det viktigt att foderanalysen kompletteras med analys av molybden och koppar.


Klicka på bilden för att öppna en större karta

Referens

Axelson, U, Söderström, M, Jonsson, A. 2018. Risk assessment of high concentrations of molybdenum in forage. Environmental Geochemistry and Health, 40(6), 2685-2694.DOI 10.1007/s10653-018-0132-x.

Länk

http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-018-0132-x

Kontaktpersoner

Ulf Axelson
Industridoktorand vid institutionen för mark och miljö samt projektledare, Hushållningssällskapet Västra Götaland
Telefon: 0511-248 37
E-post: ulf.axelson@hushallningssallskapet.se

Mats Söderström
Universitetslektor vid institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri
Telefon: 0511-672 44, 070-667 05 02
E-post: mats.soderstrom@slu.se


Kontaktinformation