Ur SLU:s kunskapsbank

Åretruntbete för hästar ökar den biologiska mångfalden

Senast ändrad: 03 juni 2021

Att låta hästar beta året runt kan ha positiva effekter både för hästarnas välmående och för den biologiska mångfalden. Effekten av åretruntbete under svenska förhållanden har dock inte undersökts tidigare. I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöktes därför hur betesmarken påverkas av hästbete året runt.

I studien hölls tolv russhingstar i tre olika hägn under 2,5 år, och prover av betet togs varje månad utom vid snötäcke. I varje hägn fanns avgränsade områden som russen inte kom åt att beta men som forskarna istället klippte varje månad.

Studien visade att energi- och proteininnehållet i det betade gräset ökade över tid medan det istället sjönk i det gräs som klipptes. Med tiden uppstod en variation mellan hägnen i energi- och proteininnehåll medan de ytor som klipptes fortsatt hade likvärdigt innehåll.

Resultaten antyder att hästarnas betande i högre grad bidrog till biologisk mångfald än klippningen. Detta har också bekräftats i en annan del av studien där man såg andra växter och fler humlor i de betade ytorna. Studien visade också en grov överensstämmelse mellan kväveinnehållet i hästarnas träck och i gräsproverna. Kväveanalyser används för att bedöma betets proteininnehåll och resultatet visar att träckprov kan användas för att få en fingervisning om betets kvalitet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani9080500

Referens

Sara Ringmark, Anna Skarin and Anna Jansson. Impact of Year-Round Grazing by Horses on Pasture Nutrient Dynamics and the Correlation with Pasture Nutrient Content and Fecal Nutrient Composition. Animals 2019, 9(8), 500


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06