Ur SLU:s kunskapsbank

Fri fekal vätska hos häst – ett tecken på störd grovtarm?

Senast ändrad: 27 december 2021
Bakben med fri fekal vätska

Vissa hästar drabbas av fri fekal vätska vilket innebär att hästen avger träck i två faser; en fast fas med formade träckbollar, och en vätskefas som kan ge hudirritation runt anus och insidan av hästens bakben. I dagsläget är det inte känt om fri fekal vätska är kopplat till andra mag-tarmlidanden hos häst, eller varför tillståndet uppkommer. En föreslagen orsak är obalans mellan bra och dåliga bakterier i grovtarmen.

I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har hästträckens bakteriella sammansättning undersökts för att se om fri fekal vätska kan kopplas till störningar i grovtarmens bakteriella sammansättning. Träckprover samlades från 50 matchade hästpar, där en häst var drabbad och en frisk. Hästarna hölls i samma stall och utfodrades med samma vallfoder. Träcken analyserades med hjälp av DNA-sekvensering och resultaten för hästar med och utan fri fekal vätska jämfördes.

Resultaten visade att träckens bakteriella sammansättning generellt sett var mycket lik mellan hästar med och utan fri fekal vätska, men bakteriesläktena Alloprevotella spp. fanns i högre och Bacillus spp. i lägre förekomst hos drabbade hästar.

Betydelsen av fynden för magtarmkanalens funktion hos häst är i dagsläget inte helt känd, men forskarna drar slutsatsen att den begränsade skillnaden inte kan ses som en obalans i grovtarmens bakteriella sammansättning. Detta innebär att fri fekal vätska sannolikt inte uppstår på grund av en grovtarmsstörning men fler studier behövs för att helt kunna utesluta detta som orsak.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-021-83897-4

Referens

Lindroth, K. M., Dicksved, J., Pelve, E., Båverud, V., & Müller, C. E. (2021). Faecal bacterial composition in horses with and without free faecal liquid: a case control study. Scientific reports, 11(1), 1-10.


Kontaktinformation

Katrin Lindroth, doktorand
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för fodervetenskap, SLU
katrin.lindroth@slu.se, 018-67 17 81