Ur SLU:s kunskapsbank

Hundägare lika träffsäkra som djurhälsopersonal efter kort hullbedömningskurs

Senast ändrad: 20 juni 2024
Corgi

Övervikt hos hund är ett växande problem men tidig upptäckt av övervikt möjliggör insatser för att undvika ytterligare viktökning, försämrad livskvalitet och andra negativa hälsoeffekter. Hundägaren som ser hunden dagligen har här en viktig roll, men att bedöma små förändringar i hundars hull är inte alltid så lätt. Tidigare studier från andra länder har visat att många tenderar att underskatta hullet på sin hund.

I denna studie undersöktes hundägares uppfattning om hundars hull i två delförsök. I en enkätstudie fick hundägare bedöma hull på hundar genom att endast titta på bildmaterial. Hullet hos den normalviktiga hunden underskattades av 75 % av hundägarna och ungefär hälften av hundägarna underskattade hullet hos de lindrigt till måttligt överviktiga hundarna. Majoriteten av hundägarna kunde däremot korrekt identifiera en kraftigt överviktig hund.

I en praktisk studie fick en annan grupp hundägare hullbedöma sin egen hund innan och efter en kort praktisk kurs i hullbedömning. I kursen beskrevs hur en standardiserad 9-gradig hullbedömningsskala används samt vilka områden på hunden som utvärderas. Innan kursen underskattade en tredjedel av hundägarna hullet på sina hundar. Efter kursen utförde hundägarna och utbildad djurhälsopersonal en likvärdig hullbedömning.

Studien visar att korta utbildningsinsatser kan underlätta för hundägare att själva hullbedöma sina hundar. Genom kunskap om hullbedömningsskalan och hur den används kan små förändringar i hullet upptäckas tidigt, och negativa hälsoeffekter till följd av övervikt lättare undvikas.

Studien finansierades av “Till min mors minne, Amanda Personnes fond” och “Linnea och Axel Ericssons stipendiefond”, Sveriges lantbruksuniversitet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/vetsci10070447

Referens

Gille S, Fischer H, Lindåse S, Palmqvist L, Lärka J, Wolf S, Penell J, Söder J. Dog Owners’ Perceptions of Canine Body Composition and Effect of Standardized Education for Dog Owners on Body Condition Assessment of Their Own Dogs. Veterinary Sciences. 2023; 10(7):447. 


Kontaktinformation

Sanna Gille

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618672392
E-post: sanna.gille@slu.se

Hanna Fischer

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618671406
E-post: hanna.fischer@slu.se