Ur SLU:s kunskapsbank

Dåliga rutiner riskerar fiskvälfärden

Senast ändrad: 06 juli 2023
Fisken flyttas till bedövning, foto.

Att upprätthålla god djurvälfärd för fisk är en stor utmaning inom vattenbruket. Ett hot mot fiskens välfärd kan vara dåligt anpassade rutiner som riskerar att orsaka onödig och potentiellt skadlig stress hos djuren. I den aktuella studien undersökte vi hur stressnivåerna hos sik påverkades av rutiner innan och under slakt.

Känsligheten för olika typer av stress skiljer sig åt mellan olika fiskarter. Det är därför viktigt att utforma artspecifika rutiner. Med hjälp av mätningar av stresshormon och inopererade hjärtfrekvensmätare kunde vi undersöka hur sik reagerar på olika slaktmoment. Ökad puls indikerar ett stresspåslag.

Våra resultat visar att stressen ökade när fiskarna trängdes ihop inför transport till slakteriet och var fortsatt förhöjd under själva transporten. Djuren hade höga stressnivåer även efter 12 timmars återhämtning, varpå nästföljande moment (hopträngning, håvning, luftexponering och bedövning) bidrog till ytterligare stress innan avlivning. Resultaten visar tydligt att rutinerna behöver anpassas för att förbättra fiskvälfärden och minska stressen för sikarna i samband med slakt.

Referens

Hjelmstedt P, Brijs J, Berg C, Axelsson M, Sandblom E, Roques JAC, Sundh H, Sundell K, Kiessling A, Gräns A. 2021. Continuous physiological welfare evaluation of European whitefish (Coregonus lavaretus) during common aquaculture practices leading up to slaughter. Aquaculture 534, Article 736258

Länkar till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.736258

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848620339648?dgcid=rss_sd_all


Kontaktinformation

Per Hjelmstedt, doktorand
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
per.hjelmstedt@slu.se, 0511-67 206, 072-515 34 02