Ur SLU:s kunskapsbank

Observation av renar på avstånd

Senast ändrad: 29 januari 2020
Ensam ren i gles skog på vintern. Foto.

Att använda GPS-halsband för att registrera djurs positioner är numera en vanlig metod för att studera både vilda och tama djurs beteende och rörelsemönster. I forskning på renar har det använts i nästan 20 års tid.

I projektet REINFEED vill vi med hjälp av GPS och accelerometrar undersöka effekterna av vinterutfodring av renkalvar på deras framtida betesbeteende. Utfodring av renar vintertid blir allt vanligare, som en följd av klimatförändringarna, och det finns en oro att det naturliga betesbeteendet påverkas av utfodring. GPS-data ska ge information om hur renarna väljer betesområden och vi kan se om det påverkas av om de tidigare varit utfodrade i hägn. Accelerometrarna fångar upp renarnas betesbeteende mer i detalj så att vi kan bedöma om renar som blivit utfodrade betar annorlunda jämfört med renar som inte varit utfodrade.

Många renskötare använder idag GPS på sina renar för att följa hur de rör sig inom sina betesområden. Dessa data kommer också forskningen till nytta genom att positionerna samlas i en gemensam databas. Utmaningen är att standardisera metoderna för att registrera vilken ren som har vilket halsband och för att kunna skilja mellan när renskötaren har flyttat djuren och när djuren själva har rört sig till nya områden. Det krävs därför god insikt och kontakt med renskötarna för att använda dessa data i forskningen vilket kan ge oss viktig kunskap om renarnas rörelsemönster.

Läs mer

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/ren/reinfeed/