Ur SLU:s kunskapsbank

Renar minskar sin användning av betesområden nära vindkraftparker

Senast ändrad: 20 december 2019

Utbyggnaden av vindkraft inom renskötselområdet har ökat markant det senaste decenniet. Detta trots att kunskapen om risken för negativa effekter på renskötseln och renarnas beteende är relativt begränsad.

I en studie undersöktes under åren 2009 till 2015 hur två mindre vindkraftparker (8 respektive 10 vindkraftverk) påverkade renarnas val av kalvnings- och sommarbetesområde i Malå sameby. Som mått på rentäthet inventerade vi förekomsten av renspillning i över 1000 provytor à 15 m2 utspridda över ett område på 300 km2.

Resultaten visade att renarnas användning av området inom 2 km från de båda vindkraftsparkerna (lokal nivå) minskade med 66 % respektive 86 %, jämfört med tiden innan kraftverken uppfördes. Dock var det mer spillning nära turbinerna i en av parkerna, vilket kan bero på fortsatt användning av en viktig flyttväg nära parken. Renarnas användning av området inom 15 km från parkerna (regional nivå) minskade med 61 %. Minskningen gällde främst området nära parkerna.

Den minskade användningen på regional nivå tyder på att renarna undviker båda vindkraftsparkerna. Ytterligare studier av renarnas rörelsemönster är dock nödvändiga för att få en bättre förståelse för deras beteende och vad som påverkar det.

Länk till artikeln

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.2941/
abstract;jsessionid=9DD7F661F79835DFA7D2356A040AA4CF.f03t02

Referens

Skarin A, Alam M. 2017. Reindeer habitat use in relation to two small wind farms, during preconstruction, construction, and operation. Ecology and Evolution 7, 3870–3882.