Ur SLU:s kunskapsbank

Vad finns dolt under ytan?

Senast ändrad: 26 juni 2024
fisk hoppar i kassodling

De senaste framstegen rörande biosensorer ger ökade möjligheter att övervaka välbefinnandet hos fiskar i vattenbruk. Innan nya biosensorer tas i bruk måste dock deras lämplighet och möjliga användningsområden undersökas närmare.

Denna studie fokuserade på hur olika fysiologiska parametrar hos fiskar kan mätas och hur mätresultaten kan användas för att bedöma fiskarnas välbefinnande. Genom att använda små inopererade enheter kunde vi observera och analysera beteendemönster samt fysiologiska förändringar hos fiskarna. De studerade parametrarna inkluderade hjärtfrekvens, acceleration och syreförbrukning, vilka alla kan ge värdefull information om fiskars hälsa och välfärd.

Resultaten visade att accelerationen hos fisken hade samband med dess simaktivitet, och att både hjärtfrekvens och acceleration kan användas för att förutsäga syreförbrukningen, vilket är ett mått på fiskens energiförbrukning. Vi fann också att vissa fysiologiska förändringar, såsom ökad syreförbrukning och ökade halter av stresshormoner i blodet korrelerade med specifika beteendemönster hos fisken.

Genom att övervaka fiskars beteende och samtidigt mäta utvalda fysiologiska parametrar kan man alltså få en god uppfattning om deras hälsa och välfärd. Detta är av stor betydelse för akvakultursektorn, eftersom det kan hjälpa till att förbättra förhållandena för fisken och minska risken för sjukdomar och andra problem.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.740144

Referens

Morgenroth D, Kvaestad B, Økland F, Finstad B, Olsen R-E, Svendsen E, Rosten C, Axelsson M, Bloecher N, Føre M, Gräns A. 2024. Under the sea: How can we use heart rate and accelerometers to remotely assess fish welfare in salmon aquaculture? Aquaculture 579, 740144