Fakta Ekonomi

Senast ändrad: 01 november 2018

Fakta Ekonomi gavs ut t.o.m. 1997. Därefter har ekonomifakta givits ut i serien Fakta Jordbruk. Serien finns på SLU-biblioteket.

Du kan klicka nedan på respektive titel för att läsa och skriva ut pdf-filer av 1997 års utgivning. 

1997

 1. Bör storbönder få större inflytande? - om rösträtten i svensk lantbrukskooperation
 2. Den svenska modellen - hävstång eller ok för svensk svinproduktion?
 3. Reflexion och handling - entreprenörskap i ett kreativt perspektiv
 4. Försäkringar - ett sätt att skydda sig mot oväntade risker
 5. Byggkostnader i mjölkproduktionen
 6. Ekologiskt odlade produkter. Hur ska priset sättas?
 7. Insatsemission – hot eller möjlighet för kooperativa företag?
 8. Potatisnäringens framtidsutsikter – köpvanor, förädling och importkonkurrens
 9. Rörflen som omställningsgröda – marknad och ekonomi
 10. Räkenskaperna – del av ett styrsystem i små företag

1996

 1. Familjejordbruket - på väg ut?
 2. Burförbud för värphöns - ekonomiska konsekvenser i EU-konkurrens.
 3. En knöl frå jord till bord - vilka faktorer påverkar småskalig förädling av matpotatis?
 4. Kvinnans roll i lantbruket - lantbrukare, bondmora, yrkeskvinna eller lantarbetare?
 5. Ökande kapitalkostnader begränsar investeringar.
 6. Jordbrukets energibalans.
 7. Användning av solenergi i jordbruket.
 8. Stordriftsfördelar i svensk lantbrukskooperativ slaktindustri.
 9. Lantbrukskooperation i ny dager.
 10. Tillväxtproblem vid växande mjölkkobesättningar.

1995

 1. Strategi för förändring - om utvecklingsarbetet inom oljelinprojektet i Örebro.
 2. Betesskog.
 3. Livsmedelssektorn i Östra Sverige.
 4. Svensk lantbrukskooperation i EU.
 5. Småskogstjänster - en mötesplats för två kulturer.
 6. Köttproduktion med EU-förutsättningar.
 7. Attityder till bekämpningsmedel.
 8. Reducerad jordbearbetning.
 9. Handel med mjölkkvoter.
 10. Är det lönsamt att förbättra djurhälsan?

1994

 1. Förutsättningar för lokalt slakteri, förädling och/eller köttbutik.
 2. Jordbruk i omvandling.
 3. Företagsledning i praktiken.
 4. Samverkansarrende minskar arrendatorns risk.
 5. Amerikansk köttproduktion- något för Sverige?
 6. Lönsamheten vid småskaliga slakterier.
 7. Företagsledning i praktiken- när och hur upptäcker lantbrukare problem?
 8. Effektivitetsfrämjande kooperativa principer i svensk jordbrukskooperation.
 9. Konsumentens efterfrågan på livsmedel.
 10. Lantbrukskooperationen och staten.

1993

 1. Spannmålsbörs - något för svenska lantbrukare?
 2. Svårare fatta beslut i osäkra tider.
 3. Hur planerar dansk köttindustri att etablera sig i Sverige?
 4. Pressa produktionskostnaderna i potatisodlingen!
 5. Att införa en ny affärsidé.
 6. Finansiering av kooperativa föreningar.
 7. Ny kalkylmetod för ett- och fleråriga grödor.
 8. Lantbrukskooperationens marknadsandelar.
 9. Lantbrukskooperationen i Estland.
 10. Salix eller olja?

1992

 1. Avloppsslam på åkermark eller soptipp?
 2. Varför kooperation?
 3. Bonden kan rädda landskapet - kan landskapsvård rädda bonden?
 4. Kan biokemi vara miljöekonomi för bonden?
 5. Vägar till en uthållig och miljövänlig jordbruksproduktion.
 6. Svensk agroindustri i framtiden.
 7. Datateknik i lantbruket.
 8. Strategier för nyföretagande.
 9. Teknologiutveckling - ett hjälpmedel för företagen att möta och förändra framtiden.

1991

 1. Framtidens jordbruk intressant både för regionen och miljön.
 2. Rådgivning för landsbygdsutveckling ur tre olika perspektiv.
 3. Rådgivning för landsbygdsutveckling - arbetssätt och metoder.
 4. Framtidens mjölkproduktion.
 5. Vad betyder mjölkkornas hälsa för ekonomin?
 6. Hur kan medlemmarna få del av kooperativa företags värdetillväxt?
 7. Vad kostar de negativa effekterna av kväveläckaget?
 8. Blir landskapsvård en ny inkomstkälla för lantbrukarna?
 9. Mer bete till mjölkkorna lönar sig.

1990

 1. Konsumenternas attityder till alternativt producerat kött.
 2. Vinnare och förlorare i den nordiska jordbrukspolitiken.
 3. Fånggrödan i jordbruksföretaget - kvävefångst utan ekonomikvävning?
 4. Gårdsdatorer i företagsledningen - möjligheter och problem.
 5. Miljövård och naturresursförvaltning med hjälp av positionsanalys.
 6. Markanvändningen i Sverige - hur påverkas miljön och välfärden?
 7. Mera pengar från skogen.
 8. Kvinnor i lantbruk - husmödrar och jordbrukare.
 9. Småskalig livsmedelsförädling.

1989

 1. Vårt jordbrukspolitiska system.
 2. Intensiv utfodring på stall eller grisarna ute?
 3. Deltidslantbrukets struktur och betydelse.
 4. Strategisk planering - vad är det?
 5. Lantbrukets tjänsteföretag i förändring.
 6. Intern avreglering och arealersättning - vad händer då med jordbruket?
 7. Indexlån som finansiellt alternativ i jordbruket.
 8. VALLEKO - analys och planering av vallfoderproduktion med helhetssyn.
 9. Överskottet och åkerfällan - energiskog löser inga problem.
 10. Skog på jordbruksmark.

1988

 1. Har energi från åkern någon framtid?
 2. Vad kostar det att producera ägg vid alternativa inhysningssystem?
 3. Finansiella nyckeltal som hjälp i den ekonomiska planeringen.
 4. Datorkraft och bondförnuft.

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se