Fakta Husdjur

Senast ändrad: 01 november 2018

Fakta Husdjur gavs ut t.o.m. 1997. Därefter har husdjursfakta givits ut i serien Fakta Jordbruk. Serien finns på SLU-biblioteket.

Du kan klicka nedan på respektive titel för att läsa och skriva ut pdf-filer av 1997 års utgivning. 

1997

 1. Hästens svett - en förlust som måste ersättas
 2. Dysenteribakterier - en vanlig orsak till diarré hos svin
 3. Fri utfodring av svin I - köttillväxt och energiutbyte på foder med olika energiinnehåll
 4. Fri utfodring av svin II - konsumtion och fettansättning på foder med olika energiinnehåll
 5. Externintegrerad svinproduktion
 6. Svinslaktkroppar. EU-anpassning av köttprocenten
 7. 25-öringen
 8. Avel för hållbara djur
 9. Avel för fruktsamma mjölkkor
 10. Fri utfodring till digivande suggor
 11. Smittsamma klövsjukdomar - en plåga för våra kor
 12. Grovfoder minskar hästars beteendestörningar
 13. Riskfaktorer för juverinflammation

1996

 1. Grisen - en muskelbyggare. Avel för hög köttillväxt.
 2. Okastrerade hangrisar för köttproduktion.
 3. Utnyttja kvigorna bättre i köttproduktionen.
 4. Mellankalvar - slaktkroppsegenskaper och klassificering.
 5. Havre - kronan bland hästens kraftfoder.
 6. Inredda burar - alternativ inhysning för värphöns.
 7. Vad styr kornas konsumtion av vallfoder?
 8. Ekologisk mjölkproduktion de första sex åren efter omställning.
 9. Tillväxtstimulerande tillsatser i svinfoder av icke antibiotisk natur.
 10. Poolprövning - en alternativ avelsvärdering av galtar.
 11. Grisköttets kvalitet - inverkan av uppfödning utomhus.
 12. En svensk diko. Hurdan är den?
 13. Nordisk samverkan i avelsarbetet med kor.
 14. Ureahalten i mjölk - ett hjälpmedel i mjölkproduktionen.
 15. Hantering av slaktren - inverkan på köttets kvalitet.

1995

 1. Äggproduktion med lösgående höns i ett alternativt inhysningssystem - Marielund.
 2. Utomhusövervintring av ungnöt - ett billigt och djurvänligt alternativ.
 3. Vete och rågvete till nötkreatur.
 4. Lammproduktion utanför normal lamningssäsong med finullstackor.
 5. Ensilage vid utfodring av slaktrenar.
 6. RN-genens betydelse för kvalitet hos Hampshirekorsningar.
 7. Härstamningskontroll och faderskapsbestämning i hästaveln.
 8. Förutsäg hästens färg!
 9. Helsäd i norra Sverige.
 10. Slaktsvin utomhus - har galtrasen någon betydelse för produktion och hälsa?
 11. Linfröprodukter som foder till mjölkkor.
 12. Rapsmjöl till svin.
 13. Utfodra svinen rätt!
 14. Effektiv betesdrift i ekologisk mjölk och köttproduktion.
 15. Selektionsindex - tillämpning i mjölkboskapsaveln.
 16. Utfodrinsstrategin påverkar stereotypier hos nöt.

1994

 1. Grupperingsförsök med nyavvanda och lakterande suggor.
 2. Rapsmjöl till slaktsvin.
 3. Immunkapacitet hos svin.
 4. Kornas beteskonsumtion- inverkan av säsong.
 5. Utfodring av vinterlamm.
 6. Koncentrerad vassle till slaktsvin.
 7. Stallgödsel på slåttervall.
 8. Bete till hästar.
 9. Slaktsvinsuppfödning - könsvis eller blandat.
 10. Superkor eller ekologiska kor? - tema vid årets Hernquistdag i Skara.
 11. Behöver mjölkkor motion?
 12. Avelsarbetet med mjölkboskap i Sverige - perioden 1981-1992.
 13. Kvalitetsbedömning av 4-åriga ridhästar.
 14. Nötköttsproduktion utomhus i Skottland.
 15. Nötköttsproduktion i enkla byggnader i Skottland.
 16. Avel för fruktsamhet hos svin.
 17. Köttproduktion med SRB och SLB - en rasjämförelse.
 18. Stinksotangripet vete som djurfoder.
 19. Ny reproduktionsteknik i avelsarbetet med mjölkboskap.
 20. Stora tackor får lamm med högre slutvikter.
 21. Ekologisk mjölkproduktion med fullfoder enligt KRAV - Tingvall-modellen.
 22. Paketkonservering - en bra metod för lagring och distr. av vallfoder.

1993

 1. Suggors fodertilldelning bör kompletteras.
 2. Aminosyror till mjölkkor.
 3. Kan man leva på nötköttsproduktion?
 4. Hyggesbetning med får.
 5. Ska korna ha en kraftfodergiva i samband med mjölkning?
 6. Kycklinguppfödning utan foderantibiotika.
 7. Nytt utfodringssystem för slaktsvin.
 8. Dödfödslarna ökar inom låglandsrasen.
 9. Ensilage som fodermedel till sinsuggor.
 10. Tjuren växer ej av mat allena - den biologiska klockan styr mer än vi tror.
 11. Plastinpackat foder till hästar.
 12. Ny utfodringsnorm för suggor.
 13. Nytt värderingssystem för semintjurars fruktsamhet.
 14. Näringsvärdet i ensilage till sinsuggor varierar med skördetidpunkten.
 15. Fosforutnyttjandet i svinproduktionen kan förbättras.
 16. Djurhållning i ekologiskt lantbruk.
 17. Utfodring av slaktsvin för ekonomiskt optimal köttansättning.
 18. Kan man öka beläggningen i slaktkycklingstallar?
 19. Ska korna mjölkas tre gånger dagligen?

1992

 1. Djurmodellen - för säkrare nötköttsavel!
 2. Aminosyrasammansättning i svensk havre.
 3. Klöver till mjölkkor.
 4. AAT/PBV som proteinvärdering till mjölkkor.
 5. Ljusets inverkan på våra fjäderfän.
 6. Hö till hästar.
 7. Varför har amerikanska kor låg fetthalt?
 8. Foder till vildsvinskorsningar.
 9. Stereotypier hos nötkreatur.
 10. Rågvete som svinfoder.

1991

 1. Livsmedelsproduktion i alternativ och konventionell odling.
 2. Kan slaktsvin födas upp på enbart inhemskt foder?
 3. Vete som foder till slaktsvin.
 4. Bin och bekämpningsmedel.
 5. Ungtjurar på bete.
 6. Pollination av oljeväxter - vilken betydelse har bina för skörden?
 7. Kompletteringsgrödor för honungsproduktion.
 8. Varroakvalstret - en ny biparasit i Sverige.
 9. Buffertutfodring av mjölkkor på bete.
 10. EUROP i svensk köttproduktion.
 11. Mineralämnen i vallfoder.
 12. Korsningsavel med svin - vilken kombination är bäst?
 13. Förmedlingsgris - gammal, ung, lätt eller tung?
 14. Pollination av skogsbär.

1990

 1. Omsättning av kväve, fosfor och kalium i svinproduktionen.
 2. Ornar - framtidens slaktsvin?
 3. Mjölkningsegenskaper hos kor - ras och ålderseffekter.
 4. Trippellågt rapsmjöl till svin och fjäderfä.
 5. När ska tackorna vägas?
 6. Energi- och proteinutbytet i svinproduktionen.
 7. Näringsvärde av rapsfrö och -expeller till svin och fjäderfä.
 8. Bakterier i vommen hos en vanlig svensk ko.
 9. Selentillskott i olika former till nötkreatur.
 10. Hur mycket växtnäring finns i fjäderfägödseln?
 11. Dubbellåg raps till mjölkkor.
 12. Grisarna inne eller ute?
 13. Hästens fodersmältningsfysiologi.
 14. Ungnötsproduktion på bete och vallfoder.
 15. Mjölkkobete - tillgång, kvalitet och konsumtion.
 16. Intramuskulär fetthalt i svinkött - köttkvalitets- och avelsaspekter.
 17. Vete i foder till kycklingar - alternativt och konventionellt odlat.

1989

 1. Svinens hållbarhet - kan den förbättras genom avel?
 2. Energiförsörjning och fruktsamhet efter kalvningen hos kor.
 3. Blir kon dräktig? Tjurens fruktsamhet spelar roll.
 4. Små växtätares villkor.
 5. Magnesium till nötkreatur.
 6. Hur mycket avkastar betesvallen?
 7. Hyggesbetning med får - till nytta för får- och skogsägare.
 8. Högbygrinden - möjliggör ett friare system för digivande suggor.
 9. Vallfodertjurar i isolerad och oisolerad byggnad.
 10. Inverkan av foder och kön på lårbenet hos växande svin.
 11. Nya rön om vad som reglerar mjölknedsläppet och mjölkbildningen.
 12. Köttraser i svensk köttproduktion.
 13. Halmmjöl som utspädning vid fri utfodring av slaktsvin.

1988

 1. Korsningsavel med mjölkkor.
 2. Tillsatsmedel vid ensilering.
 3. Embryoöverföringens roll i avelsarbetet med mjölkkor.
 4. Bättre svin med nya avelsindex.
 5. Ökade kunskaper om U-ländernas husdjursproblem.
 6. Förtorkat ensilage - mjölkkorna äter mer grovfoder.
 7. Skattning av fettmängd i lammslaktkroppar.
 8. Kan mjölkproduktion på bete göras mer effektiv?
 9. Individuell foderstyrning till mjölkkor i små lösdrifter - går det?
 10. Avelsarbete för tillväxt- och slaktkroppsegenskaper hos får.
 11. Vassle till slaktsvin - inverkan av inblandningsnivå och lagringstid.
 12. Hustyp och beläggningsgrad för mellankalvar och gödtjurar.
 13. Slaktsvinets behov av Ca, P och Mg

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se