Fakta Mark/Växt

Senast ändrad: 01 november 2018

Fakta Mark/växt gavs ut t.o.m. 1997. Därefter har mark/växtfakta givits ut i serien Fakta Jordbruk. Serien finns på SLU-biblioteket.

Du kan klicka nedan på respektive titel för att läsa och skriva ut pdf-filer av 1997 års utgivning. 

1997

 1. Rörflen. Odling, skörd och hantering
 2. Motståndskraftig potatis för ekologisk odling
 3. Slamkvalitet undersökt. Silver, koppar och nonylfenol minskar kvävefixeringen
 4. Skördetidpunkt viktig för vallens övervintring
 5. Ärtrotröta problem på packad och fuktig mark
 6. Vädrets inverkan på ogräsbekämpningen
 7. Skötsel av vilande åker
 8. Ogräsbekämpning i potatis. Vanligt kupaggregat fungerar bra
 9. Bete och våra hagmarker
 10. Nyckel hjälper bonden bestämma herbiciddos
 11. Åkerogräsens tio i topp
 12. Vallväxter till fastbränsle och biogas
 13. Blandvall med vitklöver - vallfoderpris bestämmer kvävegivan
 14. Användning av bekämpningsmedel: Klarades halveringsmålen?
 15. Växtföljder och halmnedbrukning till potatis - avkastning och skorvangrepp
 16. Bekämpningsmedel i svenska vatten - en fråga om hantering

1996

 1. Biologiskt avfall i kretslopp
 2. Sortprovning av korn och havre - resultat från norra Sverige
 3. Trädjordbruk i Sverige - system med poppel, päronträd och ask
 4. Ammoniakförluster vid olika slags gödselhantering
 5. Växtnäringsämnenas kretslopp i samhället
 6. Hästar, gödsel och miljö
 7. Test av KRAV-godkända fosforgödselmedel
 8. Rågvete och hybridråg - odling av de nya grödorna
 9. Klöverväxter i vallen - hur får man den bästa sammansättningen
 10. Doftande växtoljor i potatislagret. Sjukdomar och groning hämmas
 11. Biologisk bekämpning i ekologisk spannmålsodling
 12. Alven minns all packning - markens produktionsförmåga hotad
 13. Resurshushållande jord- och trädgårdsbruk. Mångfasetterat temaområde
 14. Odlingsmetodik för mellangrödor i stråsäd
 15. Trynkraft! - om svin på vallbrott

1995

 1. Källseparerad humanurin - växtnäring och hygien
 2. Flöden av fosfor och kadmium vid recirkulation av organiskt avfall
 3. Klimat- och bioklimatstationen vid Ultuna
 4. Biobäddar skyddar miljön
 5. Slam i energiskog
 6. Växnäringsflöden i ekologiskt lantbruk - resultat från försöksgården Tingvall
 7. Odlingssystemens inverkan på kväveutnyttjande och utlakning
 8. Östhammars kretsloppsverk
 9. Styrningen av kvävegödsling till potatis
 10. Urin till vall och brännskador efter spridning
 11. Sortprovning av rödklöver, timotej och ängssvingel i norra Sverige 1985-1994
 12. Sortprovning av potatis - resultat från norra Sverige
 13. Anläggning av vitklövervallar
 14. Vallfoder till hästar
 15. Frostskador i energiskogar - ett hot mot hög och uthållig produktion?

1994

 1. Kompost av källsorterat hushållsavfall - växtnäringsinnehåll och tungmetaller
 2. Mellangrödor i odlingssystemet - odlingsmetodik
 3. Växtskydd i ekologisk odling
 4. Avrinning och avdunstning av vatten - skillnader mellan bar och bevuxen mark
 5. Fiberrika produkter från havre
 6. Vitklöver som slåtterväxt
 7. Kvickrotsbekämpning
 8. Bekämpning av kvickrot och ettåriga skadegräs med selektiva gräsherbicider
 9. Kväveförluster till vattenmiljön - en studie på en lerjord i Mellansverige
 10. Vetemjölets egenskaper studeras med dataanalys
 11. Bakterier istället för kemisk bekämpning - svensk forskning öppnar nya möjligheter
 12. Kväve och energi - viktiga markbiologiska fundament
 13. Åkertistelns reaktion på avslagning,omgrävning och konkurrens
 14. Halmaska som gödselmedel - kretslopp i växtnäring
 15. Övervintring av jordbruksgrödor - principer, skador och odlingsåtgärder

1993

 1. Bioteknik för växter och husdjur - forskning, etik och genetik
 2. Våtmarker som kvävefälla
 3. Vitklöver i betesvallen - ett sätt att sänka kostnaderna
 4. Kvävefixering hos nya klöverarter
 5. Potatissorter testade i ekologisk odling
 6. Högre bördighet eller utarmning? - jordbrukets långsiktiga påverkan på åkermarken
 7. Åkerrenar är bra för både jordbruket och naturvården
 8. Mera vall för mullens skull
 9. Vallfodrets näringsvärde - inverkan av skördetid, botanisk sammansättning och kvävegödsling
 10. Grovfoderkvalitet vid övergång till ekologisk odling
 11. Vårsäd - vilken utsädesmängd?
 12. Höstsådda grödor -goda skäl talar för nya arter
 13. Fånggrödor och plöjningstidpunkter - inverkan på kvävemineralisering och kväveefterverkan
 14. Gödsling och odling - hur påverkas åkermarken?
 15. Mykorrhiza och fosforgödsling
 16. Kväve från fast- och flytgödsel - mineralisering och fastläggning i marken
 17. Kvävefixerande mikroorganismer kan fungera som miljöindikator
 18. Jordar med sjukdomshämmande egenskaper - kan vi utnyttja dem bättre?
 19. Tillsatsmedel i ogräspreparat
 20. Fånggrödor kombinerat med vårplöjning kan minska kväveutlakningen

1992

 1. Energiskog - energi som växer
 2. Vallen, mjölken och ekonomin - prova och planera med persondator
 3. Miniknölar - framtidens potatisutsäde?
 4. Bekämpningsmedel och tungmetaller - hur påverkas vallbaljväxternas kvävefixering?
 5. Ärter - sort, ympning, utsädesmängd
 6. Spridning av flytgödsel i stråsäd
 7. Fosforn i kretsloppet
 8. Tidig sådd - högre skörd till lägre kostnad?
 9. Tungmetaller i åkermark

1991

 1. Markbiologisk forskning utom och inom landet
 2. Markförbättring och odlingsanpassning på lågavkastande jordar
 3. Alternativ odling - sorter av stråsäd
 4. Plantproduktion av balsampoppel för trädjordbruk
 5. Vad händer om vi sluter PK-gödsla?
 6. Är jordbruk utan handeslgödsel miljövänligare?
 7. Genteknik på växter - vad kan man göra och hur?
 8. Vitklöver - ett alternativ i slåttervallen?
 9. Har användningen av kemiska bekämpningsmedel halverats?
 10. Kvävegödslingens effekter på lång sikt
 11. Lin - nya erfarenheter av en gammal kulturväxt
 12. Höstvete odlad i monokultur och i växtföljd
 13. Växtanalysmodell - hur används den och hur väl fungerar den i stråsäd?

1990

 1. Kemiska bekämpningsmedel - hur transporteras de i miljön?
 2. Rhizotronen - botemedlet mot rotlös forskning
 3. Vallbrott - kväveutlakningsrisker och kväveefterverkan
 4. Kväveefterverkan av trädor och gröngödslingsgrödor
 5. Rågvete - det nya sädesslaget
 6. Sidoeffekter av svampbekämpningsmedel
 7. Trädjordbruk med poppelträda
 8. Åkern som ekosystem
 9. Avloppsslam i jordbruket
 10. Sortprovning i potatis - aktuella matpotatissorter
 11. Hur påverkas kvävefixerande mikroorganismer av olika gödselmedel?
 12. Kvävefixering av cyanobakterier i åkermark - ett förbisett kvävetillskott
 13. Floraeffekter vid gödsling, slåtter och igenväxning av naturbetesmark
 14. Floran i dagens och morgondagens jordbrukslandskap - hot och möjligheter
 15. Höjer apatitgödsling arsenikhalten i skördeprodukterna?

1989

 1. Packning av matjordslagret - Vilken packningsgrad är bäst?
 2. Gröngödsling vid ensidig stråsädesodling
 3. Mellangrödor - ett medel mot kväveläckaget
 4. Kan vallgräs användas som energiråvara?
 5. Metoder för rotstudier - en översikt
 6. Nedbrytning av växtrester i åkern - skillnader mellan grödor
 7. Är är en bäre fö äll korn och höstvete?
 8. Förgroning av potatis
 9. Ärter i samodling
 10. Livsåskådning, miljö och odling
 11. Omläggning till alternativ odling
 12. Harvsådd
 13. Gödsla säkert - bestäm hur mycket kväve marken innehåller
 14. Stallgödsel - kunskapsläge och planerad forskning

1988

 1. Två vetesorters avkastning och kvalitet vid olika kvävegödsling och stråförkortning
 2. Påverkas bomullsmögel i våroljeväxter av utsädesmängden?
 3. Några pricipiella skillnader mellan aerob och anaerob nedbrytning av stallgödsel under lagring
 4. Mindre kvävegivor - inverkan på skörd, ekonomi och kvävebalans
 5. Odling av höstraps - radavstånd, utsädesmängd och hackning
 6. Minska doserna vid bekämpning av ogräs i stråsäd
 7. Högre potatisskörd när gödseln placeras
 8. Så närmar vi oss skiftesanpassad kvävegödsling
 9. Utsädesmängder i vårsäd - konkurrens och produktion i bestånd utan och med ogräsbekämpning
 10. Åtgärder i jordbruket för att motverka nitratförorening av grundvatten
 11. Kan man minska ammoniakavdunstningen vid lagring av stallgödsel genom tillsatser?
 12. Fosfor finns i mängd - svår att utnyttja för växten
 13. Marktäckning med hackad halm efter vårsådd

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se