Genuskompetens för skogssektorn

Senast ändrad: 09 oktober 2019
forest-3315896_1920.jpg

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.

Genuskompetens för skogssektorn är en 7,5hp-distanskurs på halvfart med fyra fysiska träffar. Kursen ges under senare halvan av vårterminen 2020 på svenska och är öppen för både studenter och yrkesverksamma.

Kursens mål

är att studenten efter avslutad kurs ska kunna hantera genusvetenskapliga begrepp och verktyg för att analysera och reflektera över praktiskt jämställdhetsarbete i relation till skogssektorn.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för och applicera grundläggande begrepp och teorier om genus och jämställdhet på material
  • Redogöra för och diskutera hur genus och jämställdhet behandlas med avseende på skogsägarskapet och policy
  • Beskriva hur genus påverkar arbetsorganisationen och olika utmaningar med praktiskt jämställdhetsarbetet.
  • Analytiskt skildra och reflektera över hur genus och jämställdhet beaktas inom praktisk skogssektor och skoglig akademi och vilken roll det har för skogssektorns utseende idag
Innehåll och genomförande

Under kursen studeras olika aspekter av skogssektorn och skoglig akademi utifrån grundläggande teori kring genus och jämställdhetsarbete. Kursen är uppdelade i fyra delmoment bestående av;

1) Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk (1,5hp)

2) Organisation och ledarskap (1,5hp)

3) Skogens relationer (1hp)

4) ett avslutande projektarbete (3,5hp)

Genomgående kommer den skogliga sektorn och akademin används som utgångspunkt för att studera och diskutera genus och jämställdhet.

Genomförandet bygger till stor del på litteratur, föreläsningar med seminarier och ett projektarbete. Under kursens träffar, som är obligatoriska att delta vid, sker både undervisning i form av föreläsningar, övningar, seminarier och examination.

Lärarledda träffar, övningar samt skriftlig rapport är obligatoriska delar av kursen.

 

Kursperiod  kommer inom kort (2020)
Anmälningskod = SLU-40014
Antagning.se - Här kan ni söka kursen

Som student vid jägmästarprogrammet söker du kursen som en fristående kurs och ansöker efter kursens slut om att få tillgodoräkna dig denna inom programmet.

 

Kursscehma

Kursträff 1

Kursträff 2

Kursträff 3

Kursträff 4

Tiderna är preliminära - se kurssida på Canvas för specifikt kursschema.

 

Kurslitteratur

 1)   Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk  

Kön & genus

Gothlin, Eva (1999) Kön eller genus?, Nationella sekretariatet för genusforskning (16s.)

Gemzöe, Lena (2014) Feminism. Stockholm: Bilda. (s. 76-95)

Ambjörnsson, Fanny (2016) Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. (92-110)

Maskulinitet & femininitet

Ganetz, Hillevi (2012) Naturlikt: människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin, Gidlunds förlag. (s. 31-36)

Johansson, Kristina (2019) Inkvoterade kvinnor och för-fördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 53-62.

Johansson, Maria (2019) Fler kvinnor i det svenska skogsbruket! - men var får de plats?, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 63-73.

Kunskap & makt

Gemzöe, Lena (2014) Feminism. Stockholm: Bilda. (s. 118-130)

Engelstad, Fredirk (2006) Vad är makt? Stockholm: Natur och kultur. (s. 11-37)

Heteronormativitet och sexualitet

Gemzöe, Lena (2014) Feminism. Stockholm: Bilda. (s. 96-117)

Ambjörnsson, Fanny (2016) Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. (s. 47-91)

Etnicitet & Rasifiering

Gemzöe, Lena (2014) Feminism. Stockholm: Bilda. (s.148-159)

Intersektionalitat & normkritik

SOU (2014:34) Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet (s. 9-33, 87-93, 99-102, 247-272)

Jämställdhet & politik

Rönnblom, Malin (2011) Vad är problemet? Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik, Tidskrift för genusvetenskap (nr 2-3), s. 35-55.

Ringblom, Lisa (2019) Bra för affärerna? - Motiv för ökad jämställdhet i den svenska gruv- och skogsnäringen, , I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 27-38.

 

2)  Organisation och ledarskap

Organisation

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 51-171)

Andersson, Elias (2019) Att styra förändringens språk - mening, politik och jämställdhet i den svenska skogsnäringen, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 39-52.

Johansson, Maria (2019) #Slutavverkat - sexuella trakasserier i skogssektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 183-194.

Arbetsliv & diskriminering

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 235-293, 295-320)

DO (2019) Arbetsgivarens aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen (2008:567)

 

3)  Skogens relationer

Policy

Holmgren, Sara (2019) Skogsrikets värderingar - en fråga om politiska prioriteringar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 75-88.

Konkurrenskraft kräver jämställdhet: jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn

Skogsägarskapet

Andersson, Elias (2019) Skogsägarskapets kön och förväntningar – hur naturen blev känslosam, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 171-182.

Appelstrand, Marie (2019) Osynliga entreprenörer i skogen? – förutsättningar för kvinnors företagande inom den skogliga sektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 109-120.

Lidestav, Gun (2001) Kräver skogen sin man eller duger en kvinna?, I: Kvinnor och jord: Arbete och ägande från medeltiden till nutid (red. Liljewall et al.), s. 159-173.

Natur/biologi

Ah-King, Malin (2012) Genusperspektiv på biologi (s. 6-29)

 

Referenslitteratur:

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: elias.andersson@slu.se