Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Eddie von Wachenfeldt
Eddie von Wachenfeldt
Konsulent, Miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser; Kustlaboratoriet, gemensamt
Konsulent, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672241
E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för naturtyper för sjöar, vattendrag och våtmarker inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av dessa naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheteten och andra myndigheter i sötvattens- och våtmarksrelaterade frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Öregrund


Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , ÖregrundLoading…