Programmatisk dataåtkomst

Senast ändrad: 02 juli 2021

Stora delar av informationen som finns lagrad i databaserna för sjöprovfiske, elprovfiske och provfiske vid kusten finns numera tillgängliga också programmatiskt via ett antal alternativa API:er (Application Programatic Interface) som tillhandahålls av Svenska LifeWatch (SLW).

Dessa API:er är baserade på tre alternativa standarder för dataåtkomst. Det mest generella API:et utgörs av två SOAP-baserade webbtjänster, SwedishSpeciesObservationService och AnalysisService. Dessa tjänster erbjuder hämtning av data utifrån specificerade sökkriterier. Med SwedishSpeciesObservationService kan data hämtas i form av artobservationer strukturerade enligt Darwin Core. Med AnalysisService går det att få ut statistik som kan struktureras såväl rumsligt, tidsmässigt och taxonomiskt. Mer detaljerad information om dessa tjänster går att få via SLW:s hemsida
(https://www.slu.se/en/subweb/swedish-lifewatch/guides/data-management/). För de systemutvecklare som har möjlighet att nyttja .NET Framework finns möjlighet att ladda ned en fullständig objektmodell som på ett effektivt sätt hanterar informationen och metoderna som tillgängliggjorts i ovan nämnda SOAP-tjänster. Länkar till dokumentation av denna återanvändbara kod för tillverkning av alla möjliga sorters webbtjänstklienter återfinns också på SLW:s hemsida. Där finns också länkar till detaljerad koddokumentation gällande detta .NET API.

Det tredje alternativet utgörs av ett REST-baserat API som följer OGC-standarden WFS (Web Feature Service). Även detta API beskrivs närmare på SLW:s hemsida (https://www.slu.se/site/svenska-lifewatch/guider/wfs-och-wms//). Nedan ges ett exempel på REST-anrop till SLW:s WFS. I exemplet filtreras urvalet av observationer så att endast observationer gjorda 2014 (year = 2014) av fiskarten nors (DyntaxaTaxonId = 262067) hämtas från datakällan NORS (datasetName = The National Register of Survey test-fishing (NORS)). 

http://slwgeo.artdata.slu.se:8080/geoserver/SLW/wfs?
service=wfs&version=1.1.0
&request=GetFeature
&typeName=SLW:AllSwedishOccurrences
&filter=<Filter><And><And><PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>datasetName</PropertyName>
<Literal>The National Register of Survey test-fishing (NORS)</Literal></PropertyIsEqualTo>
<PropertyIsEqualTo>
<PropertyName>year</PropertyName>
<Literal>2014</Literal></PropertyIsEqualTo></And>
<PropertyIsEqualTo><PropertyName>DyntaxaTaxonID</PropertyName>
<Literal>262067</Literal></PropertyIsEqualTo></And></Filter>
&outputFormat=KML

Anropet av typen som visas i exemplet ovan kan omformas så att data som skickas packeteras i olika format. I detta fall returneras en KML-fil (outputFormat = KML). Denna filtyp går fint att läsas med Google Earth. Exempel på andra svarstyper är Shape-filer och JSON.

Ladda ner resulterande KML-fil - högerklicka här. Använder du IE - Högerklicka och välj "spara mål som". Om nödvändigt - döp om filen från XML till KML. 

För support kring nämnda API:er hänvisas SLW:s supportorganisation (analysisportalAdmin@artdata.slu.se).


Kontaktinformation

Anders Kinnerbäck, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
anders.kinnerback@slu.se, 010-478 42 34