Musslor i Mälaren och etablering av svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 02 februari 2018
Patrik Bohman undersöker musslor i Mälaren.jpg

Vad sker med musslorna i Mälaren när svartmunnad smörbult etablerar sig? Det är bara en tidsfråga innan svartmunnad smörbult dyker upp i Mälarens vatten. Arten förekommer strax utanför Mälarens mynning, vid Mörkö och i Bråviken, och den sprids snabbt med båtar.

SLU Aqua studerar musslor och snäckor i Mälaren

I ett nystartat projekt på SLU Aqua studerar vi den svartmunnade smörbultens huvudföda - musslor och snäckor - före och under sin etableringsfas i Mälaren. Musslor och snäckor är lätta att upptäcka och studera med hjälp av vattenkikare och genom att dyka. Eftersom arten ännu inte förekommer i Mälaren finns en unik möjlighet att studera vad som händer med ekosystemet, både före och efter etablering av en ny art.

Svartmunnad smörbult är en invasiv art som kommer från Kaspiska havet, ofta med barlastvatten från hamnar i Östeuropa. Arten är mycket tålig och kan komma att konkurrera med våra inhemska fiskarter.

Vi kommer att undersöka förekomsten av vandrarmusslor och stormusslor, både frisimmande larver och fastsittande musslor och snäckor. Eftersom det idag inte finns något övervakningsprogram för musslor i Mälaren, kommer undersökningarna att ge oss en bättre uppfattning av vilka arter av musslor och snäckor som förekommer, deras storleksfördelningar och hur många de är.

Koloniseringsförsök och dykinventeringar

Vi utför dels så kallade koloniseringsförsök, försök att få frisimmande mussellarver att sätta sig fast på (kolonisera) kakelplattor som fästs på snören i vattenmassan. Dessutom dyker vi utmed transekter för att mäta artsammansättning, täthet och storleksfördelning.

Karta över SLU Aqua:s koloniseringsförsök och transektinventering. Röda pilar visar var den svartmunnade smörbulten tar sig in i Mälaren. Områdena visar koloniseringsförsöken vid 1) Lovöns norra del, respektive 2) Björköfjärdens södra del. Område 3) visar transektinventeringar från Ekoln i norr till Mörbyfjärden i söder.

Dropvideo och försök i Glan

Under 2017 kommer SLU Aqua i samarbete med Sigtuna Naturskola att filma musselarternas utbredning på djup över tre meter med hjälp av en dropvideo. SLU Aqua har också startat upp ett samarbete med Norrköpings kommun och yrkesfiskare i Glan för att studera mussellarvernas koloniseringsförmåga.

Oklar nedgång av vandrarmusslan i östra Mälaren

Under 2016 genomförde vi transektdykningar på 12 olika platser i östra Mälaren, från Ekoln i norr till Mörbyfjärden i söder. Vi upptäckte då att vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) kraftigt gått tillbaka i östra Mälaren. Anledningen till detta är oklart. Ju närmre Mörbyfjärden, desto glesare bestånd av vandrarmusslan. Detta innebär alltså att vissa delar av Mälaren har drabbats hårdare av en eventuell nedgång hos vandrarmusslan, men vi känner ännu inte till orsaken till de minskade tätheterna.

Fakta:
Vandrarmussla, Zebramussla (Dreissena polymorpha)
  • lever ursprungligen i floder i området kring Kaspiska havet
  • förekommer i Mälaren (sedan 1920-talet), Hjälmaren, Glan, Roxen, Östersjön
  • fäster sig med byssustrådar på fasta föremål. 
Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
  • lever ursprungligen i området kring Kaspiska havet
  • har på ett invasivt sätt spritt sig till stora delar av Europa och Nordamerika och nådde Sverige i slutet på 2000-talet

(Källa: Naturhistoriska riksmuseet)


Kontaktinformation

Patrik Bohman, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se