Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald och naturvård

En rik biologisk mångfald ökar ett ekosystems förmåga att klara förändringar och är helt centralt om våra hav, sjöar och vattendrag ska kunna leverera sina ekosystemtjänster. SLU Aqua arbetar med frågor om hur biodiversiteten kan bevaras; som fiskeregleringar, restaurering och skydd av livsmiljöer och hotade arter, men också med hoten mot den; som invasiva arter, klimat och mänsklig påverkan.

Forskning om den hotade flodkräftan

Bestånden av flodkräfta har minskat kraftigt i Sverige på grund av kräftpest, försurning, föroreningar och vattenreglering. Vi arbetar för att bevara flodkräftan och förstärka flodkräftfisket.

Loading…