Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbart fiske

Vår forskning bidrar med kunskap om ekosystemen i våra vatten. Kunskapen kan användas direkt i förvaltningen av hav, sjöar och vattendrag. Därför är vår forskning sammanflätad med vår miljöövervakning och miljöanalys. Vårt fokus ligger på ekosystem, populationsdynamik, miljöförändringar och genetik. Vad beror det på att vissa arter minskar och andra ökar? Hur ser ett ekosystem i balans ut och kan man återskapa sådana? Och hur mycket fisk kan man dra upp utan att bestånden kollapsar?

Loading…