Ökad samverkan mellan fiskare, forskare och förvaltare

Senast ändrad: 25 juli 2016

GAP2 är ett projekt som handlar om människor och hur de interagerar med sin lokala miljö. Tanken med projektet är att integrera den kunskap som lokala fiskare ofta besitter med den motsvarande kunskapsbank som finns inom forskarsamhället.

Projektet slutfördes i April 2015

Fiskarens kunskap

Den kunskap som fiskare har om den miljö de vistas i och de resurser som de nyttjar brukar ofta betecknas som så kallad traditionell kunskap. Den grundas på traditioner och arbetssätt som ofta förts vidare från generation till generation. En fiskares kunskap baseras också i hög grad på en stor mängd egna erfarenheter och observationer och även intryck från andra fiskare. Den, ofta solida, kunskap som den lokala fiskaren inhämtat efter många års fiske på samma vatten kommer dock sällan eller aldrig till nytta i förvaltningen. Dels för att den ofta bedöms vara för ”anekdotisk” och dels för att den ibland varit svår att mäta och jämföra med kunskap från forskningen.

Fiskare och forskare samverkar

Fiskare och forskare har, historiskt sett, alltid interagerat med varandra. Fiskare använder sig av information från den forskning som bedrivs på fiskets område.  På motsvarande sätt har många fiskeribiologer genom åren hämtat inspiration och idéer från fiskarkåren. GAP2 vill ta fasta på denna idémässiga växelverkan mellan fiskare och forskare och använda den som en drivkraft för att förbättra samverkan mellan lokala resursanvändare och forskare inom förvaltningen. Genom att utveckla metoder för att samla in, jämföra och kombinera fiskares och forskares kunskap hoppas man inom projektet att få en mer integrerad bild av hur fiskresursen ser ut och en ökad kunskap om fisken och fisket.

Projektet slutfördes i april 2015.


Kontaktinformation

Alfred Sandström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
alfred.sandstrom@slu.se, 010-478 42 41

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se