Rumsliga processer i ekosystemmodeller för ett hållbart nyttjande av fisk

Senast ändrad: 02 november 2016

SLU Aqua deltar i BONUS-projektet INSPIRE som ska beskriva och förstå hur de viktigaste kommersiella fiskarterna torsk, sill/strömming, skarpsill och skrubbskädda/flundra rör sig i Östersjön . Kunskapen kan användas till att förbättra våra beståndsanalyser och för att kunna driva en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Projektet drivs av 12 olika forskningsinstitutioner från sju länder kring Östersjön och pågår mellan 2014 och 2018.

Vilka är de naturligt drivande faktorerna till att fisk rör sig, och hur stor är den antropogena inverkan i processen? Detta är forskning på SLU Aqua som bidrar till en ekosystembaserad förvaltning av fiskeresursen.

Viktiga mål
  • att öka kunskapen om vilka krav olika livsstadier hos torsk, sill/strömming, skarpsill och skrubbskädda/flundra har på habitat och att identifiera förhållanden där konnektivitet mellan olika livsstadiers habitat är i fara,
  • att identifiera, kvantifiera och förstå vad som driver förändringar i rumslig fördelning av arterna

  • samt att redogöra för processer som formar rumsliga och temporala olikheter i habitat och fiskfördelningar i en ekosystembaserad fiskeriförvaltning.

Vi kommer dels att göra fältstudier som involverar fiskare, och dels processtudier där vi använder ett mångdisciplinärt angreppssätt. Och för första gången kommer vi att kunna göra rumsliga beståndsuppskattningar och ekosystemmodeller för fisk Östersjön.

Fakta:

BONUS - Vetenskap för en bättre framtid i Östersjöregionen

BONUS finansieras av EU-länder runt Östersjön och av EU: s sjunde ramprogram för bland annat forskning.

Torsk, tillsammans med skrubbskädda, sill och skarpsill, är arterna i fokus för BONUS INSPIRE.


Kontaktinformation

Michele Casini, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
michele.casini@slu.se, 010-478 40 16, 076-126 80 07                 

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Ulf Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se