Medborgarforskning ger ökad kunskap om hummer

Senast ändrad: 25 augusti 2021
Hummerbur med skylt om provfiske

Vi behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) har rekryterat erfarna hummerfiskare till ett forskningsfiske. I projektet LOBSERVE hjälper våra frivilliga LOBSERVERS (!) oss att samla in data som kan ge svar på hur många och hur stora humrarna är. Vi vill också få reda på hur mycket beståndet varierar längs västkusten.

I projekt LOBSERVE vill vi bland annat ha svar följande frågor:

  • Hur många humrar får man i snitt per tina vid hummerfiske?
  • Hur stora är humrarna?
  • Skiljer sig antal och storlek i olika områden längs kusten?

Sannolikt skiljer sig hummerstorlek och antal geografiskt, men vi behöver fler observationer längs västkusten för att kunna säga hur stor skillnaden är. Därför behöver vi hjälp av allmänheten. I projektet LOBSERVE tar privatpersoner tillsammans med forskare fram ny kunskap om europeisk hummer. Under tre veckor i augusti 2021 bedrivs provfiske efter hummer samtidigt som SLU:s provfiske pågår.

Resultat från 2021 års hummerfiske i LOBSERVE

2021-08-25

Projektet LOBSERVE har hittills gått mycket bra!

Ett 40-tal fiskare har deltagit, varav några är klara och har avslutat sitt fiske. Alla som deltar i provfisket är engagerade och erfarna fiskare som vill bidra till kunskapen kring och förvaltningen av hummer. De utför fisket på frivillig basis, med egen utrustning och utan ersättning från SLU Aqua.  Fiskarna har rapporterat om fina fiskedagar, i stort sett bra fångster och fin storlek på hummern.

Vi lyckades rekrytera fiskare till nästan alla områden som vi behöver data från; från Strömstad till Kungsbacka. Om LOBSERVE fortsätter nästa år behöver vi dock rekrytera fler hummerfiskare i Halland och Skåne. 

I september fortsätter arbetet med att samla in och därefter analysera data, och därefter utvärdera försöket. De noggrant förda protokoll vi får in kommer att ge oss information om storleksfördelningen, fångstbarheten, och skillnader längs kusten. På sikt kan vi använda den här typen av försök till att ta fram ett beståndsindex; ett relativt mått som visar på förändringar i beståndet över tid, och som sedan kan ingå i en beståndsanalysmodell.

 

SLU Aquas provfisken efter hummer

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) utför årligen provfiske efter hummer i fiskefria såväl som fiskade områden, bland annat i det fiskefria området Kåvra utanför Lysekil. Vi mäter längden på hummern, könsbestämmer den och registrerar om honorna bär utvändig rom, innan de märks och återutsätts. På så sätt kan vi utvärdera fångst per ansträngning och storleksstrukturen i hummerbeståndet i de områden vi fiskar.

Men våra provfisken är geografiskt begränsade, och vi saknar data från stora delar av det fiskade området som innefattar nordvästra Skåne, Halland och Bohuslän. Nu vill vi ha hjälp med att bredda vårt provfiske. Med allmänhetens hjälp kan vi bilda oss en bättre uppfattning av hur fångsterna per ansträngning och storleken på hummern skiljer sig åt längs hela kusten.

Ladda ned kartan som pdf för att se vilka områden vi behöver hjälp med att provfiska. 

Historiskt låga fångster av Europeisk hummer

Fisket efter europeisk hummer (Homarus gammarus) är omfattande, och historiskt har det varit betydligt större än det är i dag. Fångst per ansträngning (antalet fångade humrar per vittjad tina) minskade kraftigt under 1950- och 1960-talen och har sedan befunnit sig på en stabilt låg nivå enligt fångstdagböcker från hummerfiskare i Bohuslän. Även yrkesfiskets landningar har minskat.

De låga fångsterna tyder på att beståndet har varit på en historiskt låg nivå, men eftersom det saknas statistik över fiskets totala omfattning och fångst så saknas också ett bra dataunderlag för att göra analyser av beståndets status. En ny föreskrift med ganska omfattande begränsningar i fisket infördes 2017. Med information från hela kusten kan den utvärderas framöver.

 

En hummer mäts på en mätbräda. Foto.
Hur stor en hummer kan bli beror kanske på var den lever. Foto: Baldvin Thorvaldsson, SLU
En hummer mäts med en digital linjal. Foto.
En hummer mäts med en digital linjal. Foto: Andreas Sundelöf, SLU
En hummerbur med en fångad hummer. Foto.
En LOBSERVER provfiskar med sina egna tinor och noterar antalet humrar per tina, kön och eventuell rom innan humrarna mäts och slutligen återutsätts. Foto: Baldvin Thorvaldsson, SLU
Karta över provfiskeområde 1-14
En LOBSERVER provfiskar med sina egna tinor i ett av de 38 utvalda områdena. På kartan syns område 1-14, samt 101-103, 201-202, 301-302 och 401 .
Karta över provfiskeområde för hummer.
En LOBSERVER provfiskar med sina egna tinor i ett av de 38 utvalda områdena. På kartan syns område 15-30, söder om Göteborg.

Kan du bli en LOBSERVER?

Vem kan bli en LOBSERVER

För att delta i SLU Aquas provfiske måste man

  • ha minst fem års erfarenhet av hummerfiske,
  • ha sex egna hummertinor,
  • kunna använda sig av ekolod och GPS i fisket,
  • kunna dra alla sina sex tinor minst fyra gånger under de tre sista veckorna i augusti med start den 7 augusti (utöver det får man dra dem så många gånger man vill inom försökstiden).

Fisket skall i största möjliga mån efterlikna det befintliga provfisket som drivs av SLU Aquas forskare. GPS ska användas för att säkerställa att du fiskar inom angivet område och för att kunna notera position på varje satt tina.

Ekolod ska användas för att säkerställa att tinan sätts på lämplig botten för hummerhabitat (hårda bottnar) och för att kunde uppge det djup som tinan sätts på.

Hur provfiskar en LOBSERVER?

En LOBSERVER provfiskar med sina egna tinor i ett av de utvalda områdena längs hela den fiskade kusten, och noterar antalet humrar per tina, kön och eventuell rom innan humrarna mäts och slutligen återutsätts. Områden för provfiske i projekt LOBSERVE finns längs hela kusten (se kartan), och man ansöker till ett bestämt område.

All informations bokförs i ett detaljerat protokoll som man får av SLU Aqua. Alla fiskare (fritids- och/eller yrkesfiskare) som deltar i projektet får dispens från SLU Aqua så de kan fiska efter hummer under förbudstid och med tinor utan flyktöppning, enligt samma metodik som används i SLU:s befintliga provfiske.

Genom att SLU samarbetar med allmänheten kan vi samla biologisk data längs ett större geografisk område, och vi får fiskerioberoende data om till exempel fångstbarhet längs kusten. På sikt är det tänkt att den här typen av försök ska leverera ett beståndsindex som tillsammans med SLU Aquas samlade information kan ingå i en integrerad beståndsanalysmodell. Ett beståndsindex är ett relativt mått som över tid som visar på förändringar i beståndet, det vill säga om beståndet är större eller mindre.

Forskargruppen på SLU Aqua

Forskningsteamet LOBSERVE på SLU Aqua består av Andreas Sundelöf och Hege Sande.

Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten