Populationsgenetik hos kustfisk

Senast ändrad: 02 juni 2016

Fiskar som abborre, sik, gös och gädda är alla nyckelarter i det kustnära ekosystemet i Östersjön och är av stor socioekonomisk betydelse. För en uthållig förvaltning av arterna så behöver vi större kunskap om arternas populationsgenetiska struktur.

Kustlaboratoriet har kartlagt den populationsgenetiska strukturen hos abborre och sik längs den svenska kusten för att bland annat uppskatta storleken på möjliga förvaltningsenheter för arterna. Pågående projekt tillsammans med Linda Laikre vid Avdelning för Populationsgenetik vid Stockholms universitet (inom ramen för BONUS projektet BALTGENE) syftar till att kartlägga den genetiska strukturen hos gädda i Östersjöregionen.

Liknande studier pågår även för sik tillsammans med Anti Vasemägi (Åbo universitet, inom ramen för BOUNS projektet BALTGENE), där vi även försöker att koppla neutral genetisk variation till variation i meristiska karaktärer. I ett nyligen initierat projekt ämnar vi, tillsammans med Johan Dannewitz och Stefan Palm vid Sötvattenslaboratoriet på SLU Aqua, kartlägga den genetiska strukturen hos kustgös och även utvärdera effekter av utsättningar och betydelsen av rekryteringsområden.

Tidigare studier i samarbete med Uppsala Universitet har visat att skrubbskädda är uppdelat på två bestånd i Östersjön medan piggvar inte har någon tydlig beståndsuppdelning inom Östersjön.

Publikationer  om genetik hos kustfisk i omvänd kronologisk ordning

J. Olsson, A.-B. Florin, K. Mo, T. Aho & N. Ryman.2012. Gentic structure of whitefish (Coregonus maraena) in the Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Svience. 97:104-113.

J. Olsson, K. Mo, A.-B. Florin, T. Aho & N. Ryman. 2011. Genetic population structure of perch Perca fluviatilis along the Swedish coast of the Baltic Sea. Journal of Fish Biology, 79: 122–137.

Florin AB, Höglund J. 2008 Population structure of flounder (Platichthys flesus) in the Baltic Sea: differences among demersal and pelagic spawners. Heredity. 101: 27-38.

Florin AB, Höglund J. 2007. Absence of population structure in Baltic Sea turbot (Psetta maxima). Molecular Ecology, 16: 115-126.

Fakta:

BONUS - Vetenskap för en bättre framtid i Östersjöregionen

BONUS finansieras av EU-länder runt Östersjön och av EU: s sjunde ramprogram för bland annat forskning.

BALTGENE-projektet ska identifiera och kartlägga Östersjöfiskens genetiska mångfald till hjälp för en uthållig förvaltning.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: anna.lingman@slu.se