Sekretariatet för selektivt fiske

Senast ändrad: 01 februari 2021
Person står ombord på fiskebåt

Institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua) har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet ska främja och stimulera utveckling av selektivt och skonsamt fiske för att underlätta för yrkesfisket att uppnå de krav som ställs i den gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

Sekretariatets huvuduppgift är att samla in idéer från fiskenäringen för att stimulera utvecklingen av selektiva fiskemetoder i syfte att minska mängden oönskad fångst. Näringens initiativ och engagemang är helt avgörande för en framgångsrik utveckling av nya idéer.

Från idé till vetenskaplig utvärdering

Rent praktiskt går arbetet till så att SLU Aqua tillsammans med förslagställaren tar fram en projektplan som beskriver problemet och hur man avser lösa det. I planerigsarbetet ingår också att ta fram en genomförandeplan samt en budget för arbetet.

Representanter från Havs- och vattenmyndigheten och Jordbrukverket utgör en styrgrupp som beslutar om beviljning av projekt och tilldelar pengar.

SLU Aqua stöttar fiskarna i arbetet både administrativt och praktiskt och står sedan för vetenskaplig utvärdering och analys av varje projekt. Deltagande fiskare får full kompensation för eventuellt inkomstbortfall under projektets gång vilket är en central förutsättning för deltagande.

Se även HaV:s information om regeringsuppdraget selektivt fiske 

Innan projektstart upphandlas projekten enligt Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingarna hittas via länk: http://www.opic.com/upphandlingar/ (Sök på "Sveriges lantbruksuniversitet")

Välkommen att kontakta oss med idéer kring selektivt fiske!

Bakgrunden: landningsskyldigheten

Från och med 2019 så gäller den så kallade landningsskyldigheten i alla Europeiska vatten. Den innebär att all fisk och skaldjur som fångas och som har en kvot inom EU ska behållas ombord och landas. Landningsskyldigheten har införts för att minimera utkast, förbättra dokumentationen om vad som fångas samt för att påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.

Sedan 2014 har regeringen avsatt medel för att underlätta för yrkesfisket att uppnå landningsskyldighetens krav och stimulera redskapsutveckling. Sekretariatet för selektivt fiske är en del av den satsningen.

Flera redskap i fiskets "verktygslåda"

Hittills har drygt 40 projekt genomförts. (Här hittar du resultat av de hittills redovisade projekten.)

De utprovade redskapen kan ses som en verktygslåda där en palett med olika redskap som löser olika problem med oönskade fångster finns att tillgå för fisket eller förvaltningen. För att ge fiskare möjlighet att testa redskapen i praktiken finns nu ett antal redskap för utlåning

 

Illustration av trål
I flera projekt har en mer selektiva trålar för fiske efter havskräfta och räka utvecklats. I den så kallade Althea-trålen finns både en art- och en storlekssorterade rist (galler) som sorterar ut små kräftor och större fiskar, och i trålpåsen finns olikformande maskor som sorterar bort mindre fiskar av olika arter.
Trål med ringar som lyfts ut vattnet
Multiselektering i Östersjötrålar. För minska bifångsten av undermålig torsk och skrubbskädda I förlängningsstycket monterades ett flexibelt ringsystem med ett stormaskigt nät.
Personer som står inuti stor trål
Bifångst av gråsej är ibland ett problem vid pelagiskt sillfiske i Skagerrak. Med en rist (galler) i trålen kunde 98 procent av sejen selekteras bort. Foto: Mikael Ovegård
Räkor fångad i bur
Undervattenfilmning är ett effektivt sätt att analysera olika fiskeredskap och har använts för vetenskaplig utvärdering av många projekt inom ramen för sekretariatet för selektivt fiske. Här testas räkburar betade med olika typer av ljus.
Blått trålbord flytande i tank
I samarbete med SFPO har sekretariatet utvecklat bottentrålning med så kallade ”flygande” tråldörrar som har mindre bottenpåverkan. Här testas tråldörrarna i en flumetank vid forskningsinstitutet SINTEF i danska Hirtshals.

Idéer och frågor skickas till:

Hans C. Nilsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU hans.nilsson@slu.se, 010-478 40 40

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49

Mikael Ovegård, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
mikael.ovegard@slu.se, 010-487 40-32

Sven-Gunnar Lunneryd, forskare,
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
sven-gunnar.lunneryd@slu.se, 010-478 41 39

Sara Königson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
sara.konigson@slu.se, 010-478 41 34

Peter Ljungberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
peter.ljungberg@slu.se, 010-478 41 72