Forskningsfartygets fasta uppdrag

Senast ändrad: 19 mars 2019

SLU och SMHI genomför på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten varje år en mängd expeditioner och undersökningar som ett led i den nationella miljöövervakningen av vattnen runt Sverige.

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

SLU Aqua genomför varje år fem internationellt samordnade undersökningar med trålning och avancerad ekolodning efter fisk i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Syftet är att samla in fiskerioberoende uppskattningar av mängden fisk i olika områden, samt mängden fiskyngel. Undersökningarna samlar in information om olika fiskarter, som sedan används för att göra beståndsuppskattningar och ta fram råd om hur mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt.

För mer information om Institutionen för akvatiska resurser läs här.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

SMHIs oceanografiska enhet bedriver en stor del av den nationella miljöövervakningen i fria vattenmassan omkring Sverige. Övervakningen fokuserar idag främst på övergödning, utbredning av syrefria bottnar, försurning av haven, fysisk oceanografi, fiskerihydrografi, marinbiologi, klimatförändringar samt dataassimilering till oceanografiska modeller.

För mer information om Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut läs här.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bildades 2011 som en sammanslagning av delar av det gamla Fiskeriverket samt de delar av Naturvårdsverket som sysslade med vattenfrågor. Myndigheten har det övergripande ansvaret för hav, sjöar och vattendrag, och finansierar en stor del av den nationella och regionala övervakning av miljötillstånd och fiskbestånd som sker i Sverige. All övervakning beställs av HaV men sköts rent praktiskt av andra myndigheter och privata företag, exempelvis SMHI och SLU Aqua. Övervakningen av det öppna havet, både vad gäller miljö och fisk, är beroende av tillgången till forskningsfartyg av sådan storlek att undersökningarna kan utföras året runt och i stort sett i alla väder.

För mer information om Havs- och vattenmyndigheten läs här.

Sidansvarig: johan.thorburn@slu.se