Havsfiskelaboratoriets historia

Senast ändrad: 16 juni 2020
Foto från år 1890 av Peofessor Murreys villa  som stod på udden i Lysekil, där Havsfiskelaboratoriet idag står

Redan år 1893 föreslog Kungliga Vetenskapsakademin att Sverige skulle delta i internationella undersökningar av våra hav. Avsikten var att initiera en grundlig forskning kring de ekonomiskt betydelsefulla fiskarternas biologi och samband med växlingar i havsmiljön.

Den Svenska Hydrografisk-Biologiska kommissionen som bildades 1901 kom att leda detta arbete och representera Sverige i det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som bildades 1902.

År 1901 anlades också ett laboratorium på Stora Bornö i Gullmarsfjorden där "kontinuerliga observationer å havets förändringar under alla årstider medelst registrerande apparater" kunde företas. År 1917 föreslogs att en undersöknings- och försöksanstalt för havsfiske skulle inrättas i Göteborg. Anstalten skulle överta den Hydrografisk-Biologiska Kommissionens arbetuppgifter och omfatta en fiskeribiologisk och en fiskeriteknisk avdelning. Ekonomiska problem inom staten gjorde dock att finansieringen inte kunde lösas.

År 1919 donerade professor Robert Murray en sommarvilla med tomt till Lysekils stad. Hans önskan var att villan skulle användas "såsom bibliotek, konvalescenthem, föreläsnings- och musiklokal eller till något annat jämförligt allmänt ändamål". Lysekils stad beslöt 1926 att överlämna fastigheten till staten, förutsatt att den användes till ett marint laboratorium. Hydrografisk-Biologiska Kommissionen fick en donation på 75 000 kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som användes för att utrusta och inreda det nya laboratoriet.

Invigningen av Statens Havsfiskelaboratorium, som det officiella namnet kom att lyda, ägde rum i juli 1929. År 1948 inrättades Fiskeristyrelsen i Göteborg. Den Hydrografisk-Biologiska Kommissionen upplöstes och laboratoriet i Lysekil kom att tillhöra den nya styrelsen, vilken 1991 ombildades till Fiskeriverket. Under årens lopp har frågan om utvidgning av fiskeriforskningen och modernisering av laboratoriet varit föremål för åtskilliga utredningar och diskussioner.

År 1987 genomfördes till slut en omfattande om- och tillbyggnad. Havsfiskelaboratoriets verksamhet ökade därefter successivt och det är idag en modern fiskeribiologisk forskningsinstitution med ett brett verksamhetsfält. För att avlasta laboratoriet i Lysekil fanns mellan 1991-2016 ett lokalkontor i Karlskrona. Beläget vid en av Sveriges viktigaste fiskehamnar sysslade man främst med provtagning av torsk, samt andra undersökningar av Östersjön.

Från och med 1 juli 2011 övergick  verksamheten på Havsfiskelaboratoriet till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.


Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.werner@slu.se