Älvkarlebys historia

Senast ändrad: 06 december 2018

Älvkarlebys historia är i mångt och mycket fiskets och fiskodlingens historia. I mitten av 1800-talet påbörjades experiment med kläckning av fiskyngel i vårt land. Små fiskodlingar och kläckerier byggdes på ett flertal platser, en av de första var det kläckeri som anlades i anslutning till Kronans laxfiske i Älvkarleby år 1871.

Vid utbyggnaden av Älvkarlebyfallen 1911-1915 anlades en ny och större fiskodlingsanstalt, Statens fiskodlingsanstalt. På 1930-talet påbörjades försök med odling av äldre fiskungar. Först ensomriga och senare utvandringfärdig, "smolt", som ersatte hela älvfasen hos laxens och öringens liv. Sedan dess har fiskodlingen utvecklats till en försöksstation med en avancerad utrustning och specialbyggda anläggningar för ekologisk och etologisk fiskforskning.

Avel av lax och öring

Sedan utbyggnaden av fallen 1911-1915 har lax och öring fångats in och använts för avel och kompensationsutsättningar sedan dess. Under lång tid användes not för att fånga in den lekfärdiga fisken i älven. Ett tungt och tidskrävande arbete.

Idag finns det en fångstanordning, vid Laxöfisket, där all uppvandrande lax och öring fångas under perioden maj - september. Borta är det tunga arbetet med notdragning, istället transporteras fisken från fångstminan i ett rör till en sorteringsterminal.

Genom att hantera fisken så lite som möjligt minskar risken för stress och skador både hos fisk och hos människa. Hanteringen av fisken, tömning av minan, märkning och sortering går sedan att beskåda för allmänheten under sommaren.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: elsie-marie.jansson@slu.se