Avelsverksamhet

Senast ändrad: 08 juli 2016

Från fångsten i centralfisket tas den lax och öring som behövs som avelsfisk. Rommen från dessa fiskar fördelas till Fiskeriförsöksstationen och Västanå fiskodling i Älvkarleby. Totalt rör det sig om ungefär en miljon lax- och 800 000 öringrom per år.

 

Laxöfisket utgör basen för avelsverksamheten, och består av tre anläggningar:

  • centralfisket - fångar uppvandrande fisk i Kungsådran
  • sorteringsterminalen - här görs ett urval av avelsfisk
  • avelsbyggnaden - här förvaras avelsfisken och här tas rommen.

I centralfisket fångas mellan maj och september 6-7 ton avelsfisk, där cirka hälften går till avel. Alla fisktransporter mellan byggnadernas bassänger sker i rörledningar. I arbetet ingår en omfattande insamling och registrering av forskningsdata, försök med olika märkningsmetoder och radiotelemetri samt regelbundna provtagningar för kontroll av fiskens hälsa.

Kontroll av vandrande fisk

Försöksstationen har en av landets bästa kontroll av uppvandrande lax, öring och ål. Kontrollen sker vid en fångstanordning på Laxön vid Kungsådran (en gren av Dalälven).

Den uppvandrande gulålen som fångas i centralfiskets ålyngelledare sätts sedan ut uppströms i olika delar av Dalälvens vattensystem. På så sätt hoppas man kunna hjälpa den rödlistade ålen att nå sina uppväxtmiljöer och på sikt förbättra dess beståndsstatus.

Under 2006 startade Fiskeriförsöksstationen ett projekt med att fånga in och släppa flodnejonögon vidare förbi dammarna i Älvkarleby. På så sätt hoppas man få en ökad lekframgång för flodnejonögonen i Dalälven.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: elsie-marie.jansson@slu.se