Avelsverksamhet

Senast ändrad: 02 mars 2023
Avelsverksamhet vid SLU Aqua i Älvkarleby.

Dammen i Älvkarleby utgör i dag ett hinder för all uppvandrande fisk i Dalälven. Längst upp i Kungsådran intill dammen ligger centralfisket där lax och havsöring till avel fångas. Av honorna tas rom som befruktas med mjölke vilket ger nästa generations lax och öring.

Laxöfisket utgör basen för avelsverksamheten, och består av tre anläggningar:

  • centralfisket - fångar uppvandrande fisk i Kungsådran
  • sorteringsterminalen - här görs ett urval av avelsfisk
  • avelsbyggnaden - här förvaras avelsfisken och här tas rommen.
Kontroll och avel vid centralfisket

I centralfisket fångas mellan maj och september 6-7 ton fisk där en del väljs ut till avel, resten märks och sätts tillbaka i älven. Ca 100-120 laxpar och 50-70 öringpar används i avelsarbetet årligen, av den befruktade rommen från dessa spar vi ca 1 miljon av lax och ca 300 000 av öring. Alla fisktransporter mellan byggnadernas bassänger sker i rörledningar. I arbetet ingår en omfattande insamling och registrering av data från uppvandrande fisk, försök med olika märkningsmetoder och regelbundna provtagningar för kontroll av fiskens hälsa.

Ål och flodnejonöga

Förutom lax och öring fångas även ål och flodnejonögon vid centalfisket.

Den uppvandrande gulålen som fångas i centralfiskets ålyngelledare sätts sedan ut uppströms i olika delar av Dalälvens vattensystem. På så sätt hoppas man kunna hjälpa den rödlistade ålen att nå sina uppväxtmiljöer och på sikt förbättra dess beståndsstatus.

Under 2006 startade Fiskeriförsöksstationen ett projekt med att fånga in och släppa flodnejonögon vidare förbi dammarna i Älvkarleby. På så sätt hoppas man få en ökad lekframgång för flodnejonögonen i Dalälven.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22