Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

Senast ändrad: 12 januari 2018

SLU Aquas fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför genetiska analyser av fisk och kräftor. Verksamheten, som bedrivs vid Sötvattenslaboratoriet, är främst inriktad på identifiering av genetisk populationsstruktur hos resursarter och hotade arter.

De flesta fisk- och skaldjursarter är uppdelade i genetiskt distinkta populationer (bestånd). Kunskap om hur den uppdelningen ser ut är viktig både för en långsiktigt hållbar fiskeförvaltning och för att bevara den genetiska mångfalden i vår fiskfauna.

Vi studerar även genetiska och ekologiska effekter av fiskutsättningar, samt undersöker hur fisket påverkar viktiga egenskaper hos fisken som t.ex. tillväxt och vid vilken ålder fortplantningen sker. Vi övervakar också genetisk status hos hotade arter och odlade stammar. Läs mer om användning av genetik hos fisk och skaldjur >>

Vid FiskGen används främst så kallade mikrosatelliter som genetiska markörer. De arter som hittills har analyserats är lax, öring, gös, harr,  mal, röding, sik, siklöja, ål, flodkräfta, tånglake och skrubbskädda.

Anlita fiskgenetiska laboratoriet!

FiskGen utför genetiska analyser på uppdrag av länsstyrelser, kommuner, fiskeföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, fiskodlingar etc. Kontakta oss gärna för prisuppgifter!

I FiskGens ”genetic analyzer” fragmentanalyseras 96 prover åt gången. Analysen visar vilka så kallade alleler (varianter av gener) som varje studerad individ har.
FiskGens analyser av fisk baseras på små bitar av ex. fenor eller fjäll, som behandlas så att arvsmassan (DNA:t) blir tillgängligt för analys utan att brytas ner.

Publicerat vid FiskGen

Exempel på rapporter från FiskGen:

Personal

Johan Dannewitz, Stefan Palm, Linda Söderberg och Johan Östergren


Kontaktinformation

Stefan Palm, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
stefan.palm@slu.se, 010-478 42 49

Linda Söderberg, laboratorieingenjör 
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
linda.soderberg@slu.se, 010-478 42 68

Sidansvarig: sofia.burebron@slu.se