Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

Senast ändrad: 12 april 2021
Personal på fiskgenetiska laboratoriet på institutionen för akvatiska resurser vid Drottningholm. Foto.

På vårt fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför vi genetiska analyser av fisk och kräftor, både inom miljöövervakning, forskningsprojekt och på uppdrag av andra. Vår verksamhet är främst inriktad på identifiering av genetisk populationsstruktur hos resursarter och hotade arter. FiskGen ligger på Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm.

De flesta fisk- och skaldjursarter är uppdelade i genetiskt distinkta populationer (lokala bestånd). Kunskap om hur denna genetiska struktur inom arter ser ut är viktig både för en långsiktigt hållbar fiskförvaltning och för att bevara den genetiska mångfalden i vår fiskfauna.

Effekter av fiskutsättningar

Vi studerar genetiska och ekologiska effekter av fiskutsättningar. Vi övervakar också genetisk status hos hotade arter och odlade stammar tillsammans med våra uppdragsgivare samt i samarbete med våra ålderslaboratorier.

Läs mer om hur SLU använder resultaten från våra genetiska studier inom fiskeriförvaltning och forskning.

Mikrosatelliter

Vid FiskGen använder vi så kallade mikrosatelliter som genetiska markörer. De arter vi analyserar är lax, öring, gös, mal, sik, siklöja, flodkräfta och skrubbskädda. Ofta finns tillgång till genetiska referensdata från tidigare studier, vilket ger ökade möjligheter att belysa olika frågeställningar.

Anlita fiskgenetiska laboratoriet!

På FiskGen utför vi genetiska analyser på uppdrag av bland annat Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, fiskeföreningar, fiskevårdsområdesföreningar och fiskodlingar. Kontakta oss gärna angående era frågeställningar där en genetisk undersökning kan tänkas vara aktuell, samt för prisuppgifter!


Kontaktinformation

Linda Söderberg, laboratorieingenjör 
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
linda.soderberg@slu.se, 010-478 42 68