Havsfiskelaboratoriets historia

Senast ändrad: 27 juni 2011

Redan år 1893 föreslog Kungliga Vetenskapsakademin att Sverige skulle delta i internationella undersökningar av våra hav. Avsikten var att initiera en grundlig forskning kring de ekonomiskt betydelsefulla fiskarternas biologi och samband med växlingar i havsmiljön.

Bland annat för att leda detta arbete bildades 1901 Svenska Hydrografisk-Biologiska Kommissionen som kom att representera Sverige i det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som bildades 1902.

Redan 1901 anlades också ett laboratorium på Stora Bornö i Gullmarsfjorden där "kontinuerliga observationer å havets förändringar under alla årstider medelst registrerande apparater" kunde företas. År 1917 föreslogs att en undersöknings- och försöksanstalt för havsfiske skulle inrättas i Göteborg. Anstalten skulle överta den Hydrografisk-Biologiska Kommissionens arbetuppgifter och skulle omfatta en fiskeribiologisk och en fiskeriteknisk avdelning. Ekonomiska problem inom staten gjorde dock att finansieringen inte kunde lösas.

År 1919 donerade professor Robert Murray en sommarvilla med tomt till Lysekils stad. Hans önskan var att villan skulle användas "såsom bibliotek, konvalescenthem, föreläsnings- och musiklokal eller till något annat jämförligt allmänt ändamål". Lysekils stad beslöt 1926 att överlämna fastigheten till staten, förutsatt att den användes till ett marint laboratorium. Hydrografisk-Biologiska Kommissionen fick en donation på 75 000 kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som användes för att utrusta och inreda det nya laboratoriet.

Invigningen av Statens Havsfiskelaboratorium i Lysekil, som det officiella namnet kom att lyda, ägde rum i juli 1929. År 1948 inrättades Fiskeristyrelsen i Göteborg. Den Hydrografisk-Biologiska Kommissionen upplöstes och laboratoriet i Lysekil kom att tillhöra den nya styrelsen, vilken 1991 ombildades till Fiskeriverket. Under årens lopp har frågan om utvidgning av fiskeriforskningen och modernisering av laboratoriet varit föremål för åtskilliga utredningar och diskussioner.

År 1987 genomfördes till slut en omfattande om- och tillbyggnad. Havsfiskelaboratoriets verksamhet ökade därefter successivt och det är idag en modern fiskeribiologisk forskningsinstitution med ett brett verksamhetsfält. År 1991 invigdes ett nytt lokalkontor av Havsfiskelaboratoriet i Karlskrona. Detta lokalkontor, vid en av Sveriges viktigaste fiskehamnar, avlastar laboratoriet i Lysekil med framför allt provtagningar och undersökningar i Östersjön och bidrar till att öka kapaciteten hos svensk fiskeriforskning.

Från och med 1 juli 2011 övergick  verksamheten på Havsfiskelaboratoriet till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.


Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.werner@slu.se