Kustlaboratoriets historia

Senast ändrad: 04 december 2019

Kustlaboratoriet är sedan 1 juli 2011 en av tre avdelningar vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vi arbetar med både forskning och fortlöpande miljöanalys och vår verksamheten anpassas mer och mer till universitetsvärden med ständigt ökande antal studenter och doktorander.

I början av 1960-talet förordnades Lennart Hannertz, laborator vid Radioekologiska sektionen vid Statens Vatteninspektion i Drottningholm, som sakkunnig i vattenmålen för industrierna i Stenungssund och det planerade kärnkraftverket i Marviken. Liksom i andra vattenmål prioriterades fisket, beträffande Marviken också spridningen av radioaktiva isotoper.

För att driva de omfattande utredningarna började Hannertz med början 1962 bygga upp en av industrierna ifråga finansierad organisation, "Kustundersökningen", vilken kom att växa med kärnkraftens organisation.

1967 bildades Statens naturvårdsverk med Vatteninspektionen som kärna, och 1974 anställdes Kustundersökningens personal av verket. I detta skede flyttade organisationens ledning till Öregrund för att den stora försöksanläggning, Biotestanläggningen, som då började byggas vid Forsmarks kärnkraftverk skulle kunna utnyttjas effektivt.

Fältstationer fanns då redan vid de andra kärnkraftverken. Kärnan i undersökningsverksamheten var redan från början - och har så förblivit - provfisken enligt hårt standardiserad metodik syftande till att följa förändringar i fiskbestånden och i fisken vandringar i förhållande till varmvattenutsläppen.

Yrkesfisket följdes också, och åren kring verkens idrifttagande studerades alla nivåer i ekosystemet från bakterier till fåglar. Från och med 1970-talets början och tjugo år framåt bekostade svensk och nordisk kraftindustri även forskning kring varmvatten och radioekologi, där Kustundersökningen engagerades inom det fiskeribiologiska fältet. Den metodik som utvecklats i kärnkraftövervakningen kom väl till pass, när Kustundersökningen 1982 engagerade sig i forskningen rörande skogsindustrins effekter på fisk, ett engagemang som fortfarande kvarstår. Redan tidigare hade verksamheten breddats till forskning rörande rekryteringsbiologi och fiskars livshistoria.

I slutet av 1980-talet blev det uppenbart, att Fiskeristyrelsen behövde bredda sin kunskap rörande fisk och fiske i kustvattnen. Då den främsta kompetensen fanns inom Kustundersökningen, föreslog Fiskeristyrelsen att organisationen skulle överföras till styrelsen och där bilda ett kustlaboratorium. Eftersom hela personalen var positiv till att arbeta för kustfiskarena, och Naturvårdsverket och statsmakterna accepterade överföringen, verkställdes den 1 juli 1991.

Inom Fiskeriverket verkade Kustlaboratoriet för kustfiskets utveckling, samtidigt som miljöprofilen bibehållits. Viktiga uppgifter har varit att utveckla metoder för att skatta viktiga kustfiskbestånds storlek samt övervaka och förutsäga deras variationer. Detta arbete har till stor del bedrivits i nära samarbete med Finland och de baltiska staterna, och idag tillämpas laboratoriets metoder för miljöövervakning i de flesta Östersjöländerna inom ramen för Helsinforskommissionen.

Kustlaboratoriet är sedan 1 juli 2011 en av tre avdelningar som bildar Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Nu består verksamheten av både forskning och fortlöpande miljöanalys och verksamheten anpassas mer till universitetsvärden med studenter och doktorander. Idag har Kustlaboratoriet verksamhet i Öregrund, Älvkarleby, Simpevarp, Väröbacka och Lysekil. Institutionen för akvatiska resurser har även verksamhet på Drottningholm och i Örebro.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se