Miljöarbete på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Senast ändrad: 04 november 2020
Logotyp för ISO 14001

SLU och institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) är miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001:2015.

Institutionen har en positiv miljöpåverkan genom den miljöanalys (Foma), forskning, utbildning, rådgivning och kommunikation som vi bedriver. Vi har även en negativ miljöpåverkan genom t.ex. de resurser vi använder och de utsläpp verksamheten genererar.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer standarden ISO 14001:2015. De två huvudsyftena med ett miljöledningssystem är att se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade regler följs samt att verksamheten ständigt förbättras så att dess miljöpåverkan minskar.

Vi arbetar på ett systematiskt sätt och analyserar vår verksamhet för att kartlägga dess miljöpåverkan och identifierar vad vi behöver arbeta med för att minska den påverkan. Vi sätter upp mål för verksamheten, arbetar med åtgärder för att nå målen och utvärderar effekterna.

Miljöarbetet följs upp årligen vid intern- och externrevision. Vid revision granskas miljöledningssystemet, kontrolleras om miljömålen uppnåtts och om vi följer rådande lagstiftning. Institutionens långsiktiga mål utvärderas, om de fortfarande är relevanta eller behöver revideras och om nya mål ska sättas upp. Revisionerna är även ett tillfälle att diskutera och hitta förbättringsmöjligheter.

SLUs övergripande miljömål

hittar du här: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/exempel-miljomal/

SLU Aquas övergripande miljömål

  1. Minska miljöpåverkan från energiförbrukning

  2. Minska koldioxidutsläpp från inrikes resor

  3. Minska pappersförbrukningen

  4. SLU Aquas miljömål inom Miljöanalys (foma) och Utbildning:

    a) Öka mängden publikationer från SLU Aquas miljöanalys-verksamhet

    b) inom grundutbildning och forskarutbildning: examination av examensarbeten och doktorander samt antal registrerade studenter

Avvikelser och Förbättringar

En viktig del av miljöledningssystemet är möjligheten att rapportera avvikelser från systemet eller möjliga förbättringar för verksamheten. Därför uppmuntras anställda vi SLU Aqua och externa parter att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter här: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/sakerhet/rapportera-en-incident-ia/, eller till maja.reizenstein@slu.se.


Kontaktinformation

Maja Reizenstein, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
maja.reizenstein@slu.se, o10-478 42 40

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se