Miljöarbete på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Senast ändrad: 15 maj 2020

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) är miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001:2015 och certifikatet omfattar institutionens samtliga verksamheter, avdelningar och orter.

Institutionen har en positiv miljöpåverkan genom den fortlöpande miljöanalys (Foma), forskning, utbildning, rådgivning och kommunikation som vi bedriver. Vi har även en negativ miljöpåverkan genom t.ex. de resurser vi använder och de utsläpp verksamheten genererar.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer standarden ISO 14001:2015. De två huvudsyftena med ett miljöledningssystem är att se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade regler följs samt att verksamheten ständigt förbättras så att dess miljöpåverkan minskar.

Miljöledningssystemet innebär att vi på ett systematiskt sätt analyserar vår verksamhet för att kartlägga dess miljöpåverkan och identifierar vad vi behöver arbeta med för att minska den påverkan. Sedan sätter vi upp mål för verksamheten, arbetar med åtgärder för att nå målen, och sedan utvärderar vi effekterna.

Miljöarbetet följs upp årligen vid intern- och externrevision. Vid revision kontrolleras om målen uppnåtts, om vi följer rådande lagstiftning och vad som kan förbättras. Institutionens långsiktiga mål utvärderas, om de fortfarande är relevanta eller behöver revideras och om nya mål ska sättas upp.

SLU Aquas övergripande miljömål

 1. Minska miljöpåverkan från energiförbrukning

 2. Minska koldioxidutsläpp från inrikes resor

 3. Minska pappersförbrukningen

 4. SLU Aquas miljömål inom Foma och Utbildning:

  a) Öka mängden publikationer från SLU Aquas Foma-verksamhet

  b) Miljömål Utbildning

Miljömål 2019

Några exempel på Aquas miljömål för 2019:

 • Öka användandet av videokonferenser med 10 % till 2020 jämfört med 2016 års nivå.
 • Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg ska minska med 10 % och helårsanställd till 2020, jämfört med 2016.
 • Årligen examinera minst 10 examensarbeten på grundnivå eller avancerad nivå

Avvikelser och Förbättringar

En viktig del av miljöledningssystemet är möjligheten att rapportera avvikelser från systemet eller möjliga förbättringar av systemet, som sedan kan åtgärdas och bidra till ständiga förbättringar. Därför uppmuntras anställda vi SLU Aqua och externa parter att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter till frida.sundqvist@slu.se


Kontaktinformation

Frida Sundqvist, biträdande avdelningschef och miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
frida.sundqvist@slu.se, 010-478 41 49

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se