Provfiske i rinnande vatten

Senast ändrad: 09 april 2021

Sötvattenslaboratoriets lokalkontor i Örebro ansvarar för insamling av resultaten från provfisken som utförs i våra vattendrag med hjälp av elfiske. Databasen kallas allmänt för Elfiskeregistret (Svenskt ElfiskeRegiSter - Sers).

Insamlade resultat kvalitetssäkras, lagras och distribueras i retur till de som ansvarat för eller utfört elfiskena. Arbetet finansieras av Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och Vattenmyndigheten. Databasen har funnits sedan 1989 och består i dag av drygt 54 000 elfisketillfällen fördelade på 17 000 elfiskelokaler. Det stora flertalet av dessa undersökningar har utförts inom länsstyrelsernas kalkeffektuppföljning och miljöövervakning, eller den nationella kalkeffektuppföljningen och miljöövervakningen, men även andra myndigheter och organisationer har bidragit till inrapporteringen.

Resultaten i Sers ligger till grund för bedömning av ekologisk status i våra vatten, som uppföljning av fiskevårdsåtgärder såsom kalkning, byggande av fiskvägar och biotoprestaurering, liksom för Länsstyrelsernas miljö- och resursövervakning. Resultaten har även vetenskapligt värde och har använts i ett antal övergripande publikationer och sammanställningar.


Kontaktinformation

Jon Duberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
SERS@slu.se, 010-478 42 82