Provfiske i sjöar

Senast ändrad: 05 april 2023

Här kan du läsa mer om provfiske i små och medelstora sjöar

Sötvattenslaboratoriet genomför standardiserade nätprovfisken i sjöar enligt Europastandard SS-EN 14757. Information om provfiskestandarden beställs från Swedish Standards Institute (SIS). Provfiskena utförs med översiktsnät där varje nät innehåller paneler med 12 olika maskstorlekar. Näten fångar de flesta av våra fiskarter och dessutom olika storlekar av fisk. Därigenom får man en god uppfattning om fisksamhällets art- och storlekssammansättning. Förutom att artbestämma, mäta och väga fångsten ingår provtagning för åldersanalys som rutin vid våra provfisken. Efter varje fältsäsong (juli - augusti) rapporteras resultaten till databasen för sjöprovfiske (NORS).

Resultat från provfisken kan bland annat användas vid bedömningar av miljötillståndet och som beslutsunderlag vid fiskevårdsåtgärder.

De flesta av SLU:s provfisken som sker i sjöar utförs på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten sedan sommaren 2012; antingen i sjöar som ingår i den nationella miljöövervakningen eller i sjöar som ingår i det nationella programmet för att följa de långsiktiga effekterna av kalkning, IKEU.

Utvärderingar av resultat från våra provfisken har publicerats i nu nedlagda Fiskeriverkets olika rapportserier. För sjöar vi provfiskat sedan 2004 finns ett faktablad med karaktärisering av fisksamhället och hur fisksamhället utvecklats under de år som vi provfiskat sjön. Dessutom ingår en utvärdering hur provfiskeresultatet klassificerats enligt de svenska bedömningsgrunderna för fisk.


Kontaktinformation

Malin Hällbom, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
malin.hallbom@slu.se, 010-478 42 51