Unikt bestånd av storöring i Ören

Senast ändrad: 07 maj 2018

Under hösten 2010 i påbörjades ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Källefalls fiskodling och Örens fiskevårdsområdesförening för att bevara det unika beståndet av storröding i sjön Ören. Arbetet består främst i förstärkningsutsättningar av stameget material (föräldrafiskar från Ören). Projektet pågår till och med 2018.

I samband med undersökningen samlas vävnadsprover in. Varje individ märks med individspecifika floytags med adress till Sötvattenslaboratoriet, SLU, institutionen för akvatiska resurser.

Floy märkena har beteckningen 1001-1047.

Om Du fångar en märkt röding i Ören så är märkningen utför vid lekprovfisket år 2006. Genom att skicka in märket tillsammans med uppgifter om fisken kan Du bidra med en viktig del av undersökningen.

Vid fångst av omärkt röding är det värdefullt om fångstplats, längd, vikt och kön noteras och skickas till Jönköpings kommun eller Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Rapportera in märkt röding i Ören

Sydsvensk storröding

Ören är klassad som riksintressant. Här finns en skyddsvärd population av sydsvensk storröding. Närsaltsbelastningen till sjön var tidigare hög och i mitten på 1980-talet minskade Örens bestånd av storröding. Efter förbättrad vattenrening och minskad tillförsel av närsalter har sjön sakta återhämtat sig och återgått till ett mer naturligt näringsfattigt stadium.

För att förstärka den hotade rödingen togs en romtäkt hösten 1988. Röding har sedan satts ut i Ören 1989 och 1990. Efter utsättningarna har rödingens lekplatser studerats och lekprovfisken har utförts. Det föreligger inget akut åtgärdsbehov för rödingen i Ören. Tidigare restriktioner på fisket är dock motiverat att bibehålla då rödingen är en värdefull resurs och en viktig indikator på en god vattenkvalitet.

Fisket är en uppföljning av tidigare genomförda undersökningar av konsultbolaget Eklövs fiske och fiskevård. Projektet finansieras med stöd ifrån staten, Örens fiskevårdsområdesförening, Jönköping och Aneby kommun, Jönköpings Energi AB och Källefalls fiskodling.

Lokaler för lekprovfisket av röding i Ören

Lokaler för rödinglekprovfisket i Ören 2010.


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45